fbpx

2_394/08.06.2018г.

2_394/08.06.2018г.
ЗКПО, чл.195, ал.1, чл.12, ал.5, т.3

В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №394/–––––––, посочвате, че представляваното от Вас дружество осъществява дейност, свързана със създаване и продажба на компютърни игри. Дружеството има сключен договор с украинско дружество, съгласно който българското дружество възлага на украинското дружество изработката на създадени от художници компоненти и елементи, които ще бъдат използвани от „––––––-“ за производство на крайни графични продукти, които то от своя страна ще продава на трети лица. В условията на договора е посочено, че страните се съгласяват всички продукти представляват собственост и актив на българското дружество. Въпросът Ви е дали се дължи данък при източника съгласно чл.195 от ЗКПО при изплащане на украинското дружество на изработените компоненти и елементи.
По силата на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО на облагане с данък при източника, който е окончателен, подлежат доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5 от същия закон, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България. За да се квалифицира вида на възнаграждението, например дали е авторско и лицензионно възнаграждение или техническа услуга, е необходимо да се прецени естеството на извършената услуга, да се анализира сключеният договор, уговорените права и задължения, както и действителната воля на страните.
Относими към случая по-скоро са посочените в чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО авторски и лицензионни възнаграждения. Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО доходите, представляващи авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в страната.
По смисъла на §1, т. 8 от ДР на ЗКПО „Авторски и лицензионни възнаграждения“ са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. …“. Най-общо казано, при предоставяне за използване на продукт на авторско право или на индустриална собственост, начислените на чуждестранното лице доходи се определят като такива по §1, т. 8 от ДР на ЗКПО във вр. чл. 12, ал. 5, т. 3 от с. з., които са обект на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО. При изплащане на такива доходи на чуждестранно юридическо лице, които подлежат на облагане с данък удържан при източника, на основание чл. 195, ал. 2, чл. 201, ал. 1 и чл. 202, ал. 2 от ЗКПО данъкът следва да бъде удържан, деклариран и внесен от платеца на дохода.
Необходимо е да имате предвид, че на основание чл. 4 и чл. 37, ал. 1 от ДОПК, обективна проверка и конкретна преценка относно съдържанието и характера на услугите, които получавате от чуждестранни юридически лица и приложението на горепосочените правила може да се извърши в хода на административно производство, когато органът по приходите извършва съвкупен и цялостен анализ, съобразно установените факти и обстоятелства.
Съгласно чл.13 от ЗКПО когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор. Действащата спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото е обн., ДВ, бр. 111 от 26.11.1997г., в сила от 3.10.1997г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 4;Регламент (ЕО) № 883/2004 – чл. 13, ал. 1, 2 и 3ОТНОСНО:Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……../05.07.2016 г., Ви уведомяваме за следното:Според изложеното в запитването, петима служители

използване на различни СУПТО от едно задължено лице в различни търговски обекти в съответствие с Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-38-86Дата: 14.01.2020 год. Наредба № Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3; Наредба № Н-18/2006 г. – Приложение № 29 ОТНОСНО: използване на различни СУПТО от едно задължено лице в различни търговски обекти в съответствие с Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в

ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 3,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.39, т. 1

Изх. № 94-00-24416.01.2012 г.ЗДДС, чл.12, ал.1чл.39, т.1чл.96, ал.1, ал.2, ал.3Регистриран сте в Агенцията по вписванията като лице, упражняващо свободна професия и се осигурявате като самоосигуряващо се лице по ЕГН. Извършвате здравни (медицински) услуги, които по смисъла на чл.39 от ЗДДС, са освободена доставка.Извършвате и друг вид дейности – консултантски услуги, експертизи и др.В запитването е

ЗДДФЛ, чл.29, aл. 1, т. 3,КСО, чл.4,ЗДДФЛ, чл.26,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 6

1120/09.09.2013ЗДДФЛ, чл.29, ал.1, т.3ЗДДФЛ, чл.26КСО,чл.4ЗЗО, чл.40, ал.1, т.6Отправили сте писмено запитване до Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика”……., заведено с вх.№…./……2013г. В запитването описвате следната фактическа обстановка: Работите като педагог и заплащате данъци и осигуровки. Посочвате, че сте се включили в японска мултилевъл компания, действаща от Румъния. През миналата година сте получили 18 лева

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

94-00-8222.04.2013 г. ЧЛ. 2, ЧЛ.6 И ЧЛ. 7 ОТ ЗДДФЛ;ЧЛ.4 ОТ ЗДДФЛ;ЧЛ.4, АЛ.4 ОТ ЗДДФЛ;ЧЛ.12, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ;ЧЛ.67, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №….. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:Физическо

ЗДДФЛ, чл.24,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.127,ЗДДФЛ, чл.4,ЗДДФЛ, чл.37,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1

2_2491/25.09.2008 г.ЗДДФЛ – чл.4, 24,37КСО – чл.4, ал.1, т.7, чл.127ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка физическо лице – италиански гражданин получава ежемесечно възнаграждение като управител на българско търговско дружество. Лицето не пребивава на територията на РБългария и няма ЕГН.Въпросите, които поставяте са следните:1.Следва ли лицето да бъде осигурявано, за кои

избор на структура на уебсайт и маркетингова стратегия за позициониране и реклама на уебсайт в интернет пространството. Фирмата, собственик на уебсайта е регистрирана в САЩ. Уебсайтът представлява онл

2_850-1/13.08.15г.ЗДДС, чл.21, ал.2ЗДДС,чл.21, ал.6ЗДДС, чл.156Представляваното от Вас дружество извършва онлайн консултантски услуги на фирми или физически лица относно избор на структура на уебсайт и маркетингова стратегия за позициониране и реклама на уебсайт в интернет пространството. Фирмата, собственик на уебсайта е регистрирана в САЩ. Уебсайтът представлява онлайн платформа, която свързва от една страна компании- възложители и

Кога следва да се издаде протокол по ДДС, който да се отрази в дневника за продажби и дневника за покупки за извършената сделка с машината?

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 96-00-728/ 01.11.2012г. в Дирекция «ОУИ»- е изложена следната фактическа обстановка: Фирма « » ООД доставя машина от австрийска фирма, съгласно договор с италианска фирма по договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕТ. Доставката на машината е извършена на 28.09.2012г. и 29.09.2012г., което е видно от

Scroll to Top