2_394/08.06.2018г.

2_394/08.06.2018г.
ЗКПО, чл.195, ал.1, чл.12, ал.5, т.3

В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №394/–––––––, посочвате, че представляваното от Вас дружество осъществява дейност, свързана със създаване и продажба на компютърни игри. Дружеството има сключен договор с украинско дружество, съгласно който българското дружество възлага на украинското дружество изработката на създадени от художници компоненти и елементи, които ще бъдат използвани от „––––––-“ за производство на крайни графични продукти, които то от своя страна ще продава на трети лица. В условията на договора е посочено, че страните се съгласяват всички продукти представляват собственост и актив на българското дружество. Въпросът Ви е дали се дължи данък при източника съгласно чл.195 от ЗКПО при изплащане на украинското дружество на изработените компоненти и елементи.
По силата на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО на облагане с данък при източника, който е окончателен, подлежат доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5 от същия закон, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България. За да се квалифицира вида на възнаграждението, например дали е авторско и лицензионно възнаграждение или техническа услуга, е необходимо да се прецени естеството на извършената услуга, да се анализира сключеният договор, уговорените права и задължения, както и действителната воля на страните.
Относими към случая по-скоро са посочените в чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО авторски и лицензионни възнаграждения. Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО доходите, представляващи авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в страната.
По смисъла на §1, т. 8 от ДР на ЗКПО „Авторски и лицензионни възнаграждения“ са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. …“. Най-общо казано, при предоставяне за използване на продукт на авторско право или на индустриална собственост, начислените на чуждестранното лице доходи се определят като такива по §1, т. 8 от ДР на ЗКПО във вр. чл. 12, ал. 5, т. 3 от с. з., които са обект на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО. При изплащане на такива доходи на чуждестранно юридическо лице, които подлежат на облагане с данък удържан при източника, на основание чл. 195, ал. 2, чл. 201, ал. 1 и чл. 202, ал. 2 от ЗКПО данъкът следва да бъде удържан, деклариран и внесен от платеца на дохода.
Необходимо е да имате предвид, че на основание чл. 4 и чл. 37, ал. 1 от ДОПК, обективна проверка и конкретна преценка относно съдържанието и характера на услугите, които получавате от чуждестранни юридически лица и приложението на горепосочените правила може да се извърши в хода на административно производство, когато органът по приходите извършва съвкупен и цялостен анализ, съобразно установените факти и обстоятелства.
Съгласно чл.13 от ЗКПО когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор. Действащата спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото е обн., ДВ, бр. 111 от 26.11.1997г., в сила от 3.10.1997г.

5/5

Вашият коментар