2_714/10.1.2019г.

2_714/10.1.2019г.
КСО – чл.4, ал.1, т.1;
чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.4;
чл.5, ал.2;
чл.9, ал.2, т.2;
чл.157, ал.6;
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2;

Подали сте писмено запитване.
В него излагате следната фактическа обстановка: собственик и управител на ЕООД, вписан в търговският регистър, работещ по трудово правоотношение е с издаден болничен лист. Поставяте следните въпроси:
1. Как следва да се отрази отсъствието на самоосигуряващото се лице в Декларация образец № 1 по време на временна неработоспособност, когато не е осигурено за общо заболяване и майчинство?
2. Дължат ли се осигурителни вноски за дните във временната неработоспособност или не?
В отговор Ви уведомяваме:
В чл.17, ал.1, т.5, б.”б” от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са регламентирани основните права на задължените лица, сред които е и правото да им бъде предоставена информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Съгласно разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК писмените становища по приложението на данъчното и осигурителното законодателство ангажират приходната администрация, поради което за отговор се приемат писмени запитвания, съобразени с разпоредбата на чл.85 от ДОПК.
Видно от запитването, поставените от Вас въпроси не касаят Вашите права и задължения, като задължено лице, а са свързани с дейността и данъчните и осигурителни задължения на други лица (Ваши клиенти), които остават анонимни.
Предвид цитираните по-горе норми и на основание т.4.3 от процедура ДОМ – 1 „Изготвяне отговори на запитвания”, одобрена със Заповед № ЗЦУ-901/27.07.2016г. на Заместник изпълнителния директор на НАП, отговор не се предоставя, на запитвания на клиенти на НАП, когато запитването не съдържа данни, идентифициращи задълженото лице – физическо или юридическо, чиито права и задължения касаят поставените в запитването въпроси, а именно:
* име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и ЕИК (БУЛСТАТ);
* адрес за кореспонденция;
* както и ако същото не е подписано.
Следва да имате предвид цитираните норми при бъдещата си кореспонденция с НАП.
Без оглед на горното, с оглед изложеното в запитването, при сега действащата нормативна уредба и съобразно компетентността на НАП изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително социално осигуряване, е определен в чл.4 и 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно чл.4, ал.1, т.1 от КСО, работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, регламентира, че задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По свой избор, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО.
В разпоредбите на чл.9, ал.2, т.2 от КСО е регламентирано, че за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане.
Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), лицата, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
Следва да имате предвид, че ако самоосигуряващото се лице е родено след 31 декември 1959г., на основание предвиденото в чл.157, ал.6 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО уеднаквяване на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и здравното осигуряване, за тези периоди се дължат вноски в пълен размер, както за фондовете на ДОО, така и за здравно осигуряване и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.
В тази хипотеза, следва данните да се попълнят в поле 16.1 от декларация образец №1.

5/5

Вашият коментар