Социалното осигуряване в фирма, регистрирана в Румъния

КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7;

Регламент 987/2009, чл. 16.
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………. , по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), Ви уведомяваме за следното:
Съгласно информацията, изложена в запитването, Вие сте управител на „……..” ООД и внасяте осигурителни вноски в България в качеството Ви на изпълнител по договор за управление и контрол на българското търговско дружество. Съгласно сключен договор сте упълномощен да управлявате и търговско дружество в Румъния, чийто капитал е изцяло собственост на българското предприятие.
Поставеният от Вас въпрос е какви са задълженията Ви относно социалното осигуряване в новата фирма, регистрирана в Румъния.
След присъединяването си към ЕС, Република България прилага европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки.
„Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с координационните регламенти. Според този принцип лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени на законодателството на само една държава–членка.  
Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял IIот Регламент 883/2004 (Регламент 1408/71 преди 01.05.2010 г.). Вследствие от определяне на приложимото законодателство се определя държавата-членка, в която следва да се внасят задължителните осигурителни вноски за съответното лице.
Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си.
В Дял IIот Регламент 883/2004 са предвидени изключения от основното правило за различни хипотези. Една от тях е осъществяване на дейност в две или повече държави-членки.
За да се приложат правилата при определяне на приложимото законодателство по отношение на лицата, осъществяващи дейност в две или повече държави–членки, преди всичко е необходимо да се дефинира дали са заети или самостоятелно заети за труда, полаган на територията на съответните държави.
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества в България, които имат качеството „осигурено лице“ за целите на държавното обществено осигуряване, се третират като заети лица при определяне на приложимото законодателство съгласно европейските регламенти.
Предвид изложеното, за да се определи законодателството на коя държава-членка се прилага в конкретната хипотеза, следва да се установи упражняването на дейност по управление и контрол на търговско дружество на територията на Румъния за целите на Регламент (ЕО) № 883/2004 дали се  определя като дейност като заето лице  или дейност като самостоятелно заето лице.
При трудова заетост на територията на две или повече държави-членки приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност се определя съгласно разпоредбата на чл. 13 от Регламент № (ЕО) 883/2004 от компетентната институция на държавата-членка по пребиваване на осигуреното лице.
Дефиниция на понятието „пребиваване” за целите на прилагане на Регламент № 883/2004 е въведена с чл. 1(й) от него. „Пребиваване“ е мястото, където лицето обичайно пребивава. Критериите за установяване на пребиваването по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 са посочени в чл. 11 от Регламент (ЕО) № 987/2009.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 16 от Регламент 987/2009, във всички случаи, когато едно и също лице упражнява дейности в две или повече държави-членки, то уведомява за това компетентната институция на държавата-членка по пребиваване.
Институцията на държавата-членка по пребиваване незабавно определя законодателството, приложимо спрямо съответното лице, като взема предвид разпоредбите на чл. 13 от Регламент 883/2004 и чл. 14 от Регламент 987/2009.
Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А1 (Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Документът се издава след подадено искане до компетентната институция (чл. 19(2) от Регламент № 987/2009). Формулярът удостоверява, че лицето е подчинено на законодателство на определена държава–членка и същото е освободено от прилагане на законодателствата на съответните други държави–членки.
При условие, че пребивавате на територията на България, е необходимо да уведомите компетентната Териториална дирекция на НАП за обстоятелството, че упражнявате дейност в две държави-членки.
За целите на законодателството, което е определено като приложимо лицата, обичайно осъществяващи дейност като заети или самостоятелно заети на територията на две или повече държави–членки, се разглеждат като упражняващи цялата си трудова дейност и получаващи всичките си доходи в държавата–членка, чието законодателство е определено като приложимо (основание чл. 13(5) от Регламент (ЕО) № 883/2004).
Следователно, ако на основание чл. 16 от Регламент (ЕО) № 987/2009 спрямо Вас бъде определено като приложимо българското законодателство, то за трудовата дейност по управление и контрол на румънската фирма ще се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и подзаконовите актове по прилагането му.
Лицата, които извършват трудова дейност по управление и контрол на търговски дружества са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО). 
Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.  
Редът за внасяне на осигурителните вноски е регламентиран в чл. 7 от КСО.
Лицата, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (чл. 127, ал. 1 от КСО). Доходът, върху който се внасят осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, е дохода, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО.
Задължителното здравно осигуряване на тази категория осигурени лица се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ – дохода, върху който се дължат вноски за ДОО, определен съгласно КСО. Осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за ДОО.
Важно е да се подчертае, че осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните Ви доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, който за 2012 г. е 2000 лв.  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »