№ 249/09.04.2019 г.

№ 249/09.04.2019 г.

ЗДДФЛ; чл.50, ал.1
ЗДДФЛ; чл.50, ал.9
ЗДДФЛ; чл.43, ал.8
ЗДДФЛ; чл.48, ал.3

Отправили сте писмено запитване свързано с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ. Описали сте следната фактическа обстановка:
Физическото лице …., притежаващ ЕТ „А“ с ЕИК ….., регистриран по ЗДДС, е починало на 19.12.2018г. На същата дата по банковата сметка на търговеца е постъпила сума в размер на 24138,34лв. – СЕПП 2018г. Предприятието се наследява по чл.60, ал.2 от ТЗ. На 22.01.2019г. се регистрира ЕТ „Б“ с ЕИК …, регистриран по ЗДДС на 01.02.2019г.
Към 18.12.2018г. финансовия резултат на ЕТ „А“ е загуба.
Поставени са следните въпроси:
1. Кой трябва да декларира постъпилата сума СЕПП 2018г. – починалото лице с декларация по чл.50 за починалото лице, подадена от наследниците или физическото лице поело ЕТ „А“ с декларация по чл.50, Приложение 2?
2. При финансов резултат загуба на ЕТ „А“ към 19.12.2018г., поемащият има ли право на следващ етап при резултат печалба да прихване от загубата на поетото предприятие?
3. ЕТ „А“ има внесени авансови вноски през 2018г. за корпоративен данък. Тези авансови вноски следва ли да бъдат възстановени на наследяващата фирма ЕТ „Б“ при наличие на резултат загуба на ЕТ „А“? Каква е процедурата по възстановяването им?

Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По първи и трети въпрос:
Съгласно чл.50, ал.9 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017г., годишната данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ за доходите на починало лице може да се подаде от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници. В тази връзка със Заповед № ЗМФ-21/11.01.2017 г. е утвърден специален образец на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице (образец 2001в).
Ако се възползвате от възможността, регламентирана в чл.50, ал.9 от ЗДДФЛ ще подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за доходите на починало лице (образец 2001в) за периода 01.01.2018г. – 19.12.2018 г., включително доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, реализирани за този период т.е. сумата получена на 19.12.2018г. по банковата сметка на търговеца следва да намери отражение във финансовия резултат на ЕТ „А“. За целта към образец 2001в се прилагат съответните приложения, в зависимост от вида на доходите, като за доходите от стопанска дейност за посочения период се попълва Приложение № 2 (образец 2021).
На основание чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ, лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с данък върху годишната данъчна основа, като на основание чл. 48, ал. 3 от ЗДДФЛ от определения годишен данък се приспада данъкът, авансово внесен през данъчната година. В този смисъл при определянето на годишното данъчно задължение на наследодателя за доходите от стопанска дейност като ЕТ за периода 01.01.2018 г. – 19.12.2018г. следва да се приспадне данъкът, който той авансово е внесъл през данъчната година по реда на ЗКПО. В случай че авансовите вноски са по-високи по размер от дължимия годишен данък, разликата подлежи на възстановяване/прихващане на наследниците, а в конкретния случай на Вас в качеството Ви на универсален правоприемник.
По втори въпрос:
По отношение на въпроса, касаещ възможността за приспадане на данъчна загуба, реализирана от починалия търговец, от поемащият търговец, Ви уведомяваме, че запитване е изпратено по компетентност в ЦУ на НАП.

5/5

Вашият коментар