№ 294/24.04.2019 г.; ЗДДС; чл.45, ал.3; ЗДДС; чл.96, ал.1; ЗДДС; чл.96, ал.2; ЗДДС; чл.96, ал.3; ЗДДС; чл.82, ал.2 и 3; ЗДДС; т.49, т.82 и 83 от ДР; ЗДДС; § 1, т. 5 от ДР;

№ 294/24.04.2019 г.

ЗДДС; чл.45, ал.3
ЗДДС; чл.96, ал.1
ЗДДС; чл.96, ал.2
ЗДДС; чл.96, ал.3
ЗДДС; чл.82, ал.2 и 3
ЗДДС; т.49, т.82 и 83 от ДР
ЗДДС; § 1, т. 5 от ДР

Отправили сте писмено запитване свързано с приложението на разпоредбите на ЗДДС. Дейността на дружеството Ви e отдаване под наем на собствени недвижими имоти, като приходите се формират от получените месечни наемни вноски. „Х” ЕООД не е регистрирано по ЗДДС. Дружеството има намерение да продадете част от жилищните сгради, както и парцел в УПИ, които са заприходени като дълготрайни материални активи, които са амортизируеми.
Поставяте следният въпрос:
Формира ли се облагаем оборот с тези продажби и следва ли регистрация по ЗДДС, ако сумата на продажбите на горепосочените ДМА надхвърли 50000лв.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки се с относимата нормативна уредба на ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7 – дневен срок от датата на която е достигнат оборотът.
Разпоредбата на чл.96, ал.2 от ЗДДС дава определение на понятието облагаем оборот. Това е сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
По силата на чл.96, ал.3 от ЗДДС, в облагаемия оборот не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Изразът „Дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето“ следва да се тълкува в два аспекта – дефиниране на понятието дълготрайни активи и тълкуване на израза „използване на активите за дейността на лицето“.
В т.83 от допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено определение на понятието „дълготрайни активи“ и това са част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т.82 и превозни средства по т.49, с изключение на тези по буква „з“, и
б) различни от посочените в буква „а“ стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане с данъчна основа при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв.
По отношение тълкуването на израза „използване на активите за дейността на лицето“ – от облагаемия оборот следва да се изключат само тези активи, които участват непосредствено, в независимата икономическа дейност и допринасят (спомагат) за извършването й, като е налице пряка или косвена обусловеност между използването на актива и извършваните от лицето доставки, без самите активи да са предмет на доставка.
При последваща доставка с предмет разпореждане с отделен дълготраен актив, същата не се включва в облагаемия оборот по силата на чл. 96, ал. 3 ЗДДС. В изключението не попадат активи, които лицето държи за продажба. Те следва да се квалифицират като материални запаси или инвестиционни имоти.
При формирането на облагаемия оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС не участват и доставките на сгради, които не са нови, които са освободени доставки по смисъла на чл.45, ал.3 от ЗДДС. Определението за „сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС за „нови сгради“.

5/5

Вашият коментар