административно наказателна отговорност по ЗГВРСи право за получаване на обезщетения за майчинство, изразяваме следното становище

1_90/30.06.2008
ЗГВРС , чл.20 ал2
Във връзка с постъпило запитване в ТД на НАП гр.С от „П” ООД, изпратено по компетентност и заведено с вх. № /30.06.2008г. в
Дирекция „Обжалване и управление „ гр.Бургас, относно административно наказателна отговорност по ЗГВРС и право за получаване на обезщетения за майчинство, изразяваме следното становище :
Съгласно чл.20 , ал.2 от Закона за гарантирани вземания на работницитеи служителите при несъстоятелност на работодателя /ГВРСНР/, работодателите са длъжни дадекларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите поименно работниците и служителите, притежаващи качества по чл.7, т.1-3, при сключване натрудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество.
Работодателите са длъжни давнасят задължителните месечни вноски във фонда за работещитепри тях по трудово правоотношение работници и служители, с изключение на лицата по чл.7,т.1-3 докато те притежават съответното качество. Вноските във фонд ГВРСНР се внасят едновременно с изплащане на дължимото възнаграждение или на част от него.Ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени, вноските се внасятдо края на месеца, през който е извършено начисляването им /чл.20,ал.1 и ал.4 от ЗГВРСНР/ .
Работодател или длъжностно лице което не изпълненигорецитираните задължения по този закон се наказва с глоба в размер от 20 до 250 лв съгласно чл.31 от същия.
Въпросът относно право за получаване на обезщетения от държавно обществено осигуряванеза периода намайчинство е от компетентността на Националния осигурителен институт.
Директор ОУИ : ……………….
/Р.Дулева/

Оценете статията

Вашият коментар