анъчно облагане на доставки, свързани с учредяване на право на строеж на сгради срещу обезщетение.

1_20-27-128/10.07.2007
чл.34 ал.2 от ППЗДДС / отм/
чл.30, ал.3 от ЗДДС/отм./,
относно:данъчно облагане на доставки, свързани с учредяване на право на строеж на сгради срещу обезщетение.
Уважаеми г-н………,
Във връзка с Ваше запитване постъпило в Дирекция „ОУИ” Бургас, изразяваме следното становище:
Фактическа обстановка: Между дружество, което не е регистрирано по ЗДДС и физически лица на 15.06.2006 г. с нотариален акт е учредено право на строеж срещу задължение за построяване на сграда. По силата на нотариалния акт, дружеството, срещу полученото право на строеж се задължава да построи на собствениците определен брой апартаменти и гаражи, подробно описани в акта, както и да изплати дължими суми на съответните ипотекарни кредитори на имота. Дружеството се регистрира по ЗДДС на 18.11.2006 г., а разрешител-ното за строеж е издадено на 26,01,2007 г.
На въпрос 1: Какъв режим от ЗДДС следва да се приложи по отношение доставките с предмет частта от сградата/апартаменти и гаражи/, с която ще бъдат обезпечени собствениците на УПИ?
Законодателството за 2006 г. Налице е доставка –бартер, като данъчното събитие в случая възниква на датата на нотариалния акт- 15.06.2006 г- чл.34 ал.2 от ППЗДДС / отм/
На въпрос 2: Как следва да се определи данъчната основа на доставките по т.1/ обезщетението на собствениците/?
Видно от представения НА налице е доставка, плащането по която ще се извърши със предоставянето на насрещна услуга/ бартер/.
Съгласно чл.28 от ЗДДС/отм./ „данъчна основа” е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Видно от чл.30, ал.3 от ЗДДС/отм./, когато плащането по една доставка се извършва със стоки или услуги, данъчната основа на тези доставки е пазарната цена на стоката или услугата. В чл.20, т.5 и т.28/редакция ДВ. бр.105/2005 г. в сила от 01.01.2006г./ от закона е посочено, че “пазарна цена” е цената по смисъла на §1, т.8 от ДР на ДОПК, а методите, чрез които тя се определя са тези по §1, т.10 от ДР на ДОПК.
На въпрос 3: На коя дата възниква данъчното събитие?
В настоящия случай, при учредяването на правото на строеж в полза на дружеството срещу задължението на същото да построи сграда, е налице доставка, при която плащането от страна на получателя на правото на строеж е уговорено в извършването на услуга – построяване на сграда и предоставянена апартаменти. Съгласно чл.34, ал.1 от ППЗДДС/отм/, са налице едновременно две доставки, като по едната от тях дружеството е в качеството си на получател, а именно при учредяване на право на строеж; а по другата, която е извършване на строителната услуга по построяване на сградата върху мястото за което е учредено правото на строеж, дружеството е изпълнител или доставчик, но получател по тази втора доставка – на услугата, са физическите лица, които са учредили правото на строеж. По смисъла на чл.34, ал.2 от ППЗДДС, данъчното събитие и за двете доставки възниква на датата на възникване на по – ранната от тях – в случая на 15.06.2006 год.
Следователно, на датата на учредяване на правото на строеж – 15.06.2006 г. е налице и дата на възникване на данъчното събитие за доставката по която дружеството е изпълнител – доставката на строителна услуга.
Тъй като доставката на строителна услуга, извършена от данъчно задължено лице с място на изпълнение на територията на страната е облагаема доставка по смисъла наЗДДС /отм/ и датата на данъчното събитие за същата във визирания случай, е възникнала на датата на учредяването на правото на строеж върху земята, то тя формира облагаем оборот по смисъла на чл.108, ал.2 от ЗДДС/отм/.
На въпрос 4: Доставката може ли да се счита за безвъзмездна за дружеството?
Не. От приложеното към запитването Ви ксерокопие на нотариален акт, е видно, че прехвърлителите учредяват правото на строеж в полза надружеството възмездно – срещу извършването на строително – монтажни услуги,в полза на лицата на които са учредилиправото на строеж.
На въпрос 5: Следва ли да се признае правото на данъчен кредит на дружеството за доставки, свързани със строителството на сградата?
На основание чл.64 от ЗДДС/отм./ за получателя по доставка е налице правото на приспадане на данъчен кредит, ако са изпълнени особените изискванията на разпоредбата. През 2006 г., по повод регистрацията на дружеството по ЗДДС /на 18.11.2006 год. / е налице и правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди регистрацията. Това право дружеството може да упражни при условие, че са налице обстоятелствата му за възникване.
За извършваните от дружеството строителни работи през 2007 година
/строителното разрешение е издадено на 26.01.2007 г./, на основание чл.69 от ЗДДС е налице право на приспадане на данъчен кредит. Правото на приспадане се упражнява при наличие на условията по чл.71 от ЗДДС.
Директор на Д”ОУИ” Бургас :
/ Румяна Дулева /’

Оценете статията

Вашият коментар