правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 71 от ЗДДС, при условие,

1_20-27-28/15.02.2008
ЗДДС Чл. 71 от ЗДДС
Относно:правото наприспадане на данъчен кредит по чл. 71 от ЗДДС, при условие,
че доставчикът е отразил фактурата в първияпериод, следващ периодана
издаването й
По повод ваше запитване, изразяваме следното принципно становище:
Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице имаправо да приспадне от начисления данък по ЗДДС за получените от него стокиили услуги по облагаема доставка или за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за доставката(чл. 68, ал. 1 от ЗДДС ) . Когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лицеоблагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които доставчикът – регистрирано по ЗДДС лице му е доставил или предстои да му достави ( чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС ) .Получателят по доставката упражнява правото на приспадане на данъчен кредит, когато притежава фактура отговаряща на изискванията на чл. 114от ЗДДС , в който данъкът е посочен на отделен ред- по отношение на доставки на стоки и услуги ( чл. 71, т. 1 от ЗДДС) .Регистрираното лице упражнява правото на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите три данъчни периода ( чл.72, ал. 1 от ЗДДС ) . Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.Данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие или на датата плащане по доставката, ако това плащане е преди датата на възникване на данъчното събитие, съгласно член 25 от ЗДДС.
В заключение, при упражняване направото на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставката, към датата на възникване на правото на приспадане e необходимо да са изпълнени следните условия :
-доставчикът трябва да е регистрирано по ЗДДС лице;
-получателят да е регистрирано лице по ЗДДС лице;
– при упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит получателят по доставката да притежавафактура отговаряща на изискванията на чл. 114 от ЗДДС,където данъкът да е посочен на отделен ред.
В ЗДДС и ППЗДДС не са предвидени разпоредбиотносно упражняванетона правото на приспадане на данъчен кредит при получателя да е релевантноданъкът да е включен в дневника за продажбите на доставчика през данъчния период,през който е издаден данъчния документ .Това задължение, ноотносно доставчика да отразява в дневника за продажбите на данъчния документ в данъчния период, през който е издаден данъчния документ,произтича от разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от ЗДДС . Самото неизпълнение на задължението на доставчика да включи в дневника за продажбите на данъчния документ издаден от него или от негово име за данъчния период, през който е издаден, не е основание за неупражняването на правото на приспадане на данъчен кредит приполучателя по доставката.Когато се установи, че доставчикът не е отразил издадена от него фактура в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издадена , е налице нарушение на член 124, ал. 2 от ЗДДС, въпреки че същата е включена в дневника за продажбите в следващия месец, следващ месеца на издаването й . В този случайе налице административно нарушение, за което на доставчикасе съставя акт за установяване на административно нарушение. При ревизия на доставчика се вменяват и съответните лихви на основание чл. 1 отЗЛВДТДПДВвъв връзка с чл. 86, ал. 2 от ЗДДС .

Оценете статията

Вашият коментар