АНУЛИРАНЕ НА ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА

Към наш № 419/26.05.2017г.

ОТНОСНО: АНУЛИРАНЕ НА ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА
Между „…….“ЕООД и Държавно предприятие/ДП/„…“ е сключен договор за извършване на проекто – проучвателни работи.
На ……2017 г. изготвените от „….“ЕООД проекти са приети с приемо-предавателен протокол, който е изпратен за одобряване от генералния директор на ДП „П“.
За извършената услуга „…..“ЕООД издава фактура №………. от …….02.2017 г., която е отразена в ДПродажбии СД за месец февруари.
ДП „…..“ информира дружеството, че няма да извърши плащане по фактурата, т.к. същата не е издадена в 5 дневния срок, от датата на възникване на данъчното събитие, предвид чл.113, ал.4 от ЗДДС, като счита че е необходимо същата да бъде анулирана и издадена нова.
Поставени са следните въпроси:
1.Има ли право ДП „П“ да извърши приспадане на данъчен кредит по издадената фактура?
2.Има ли основание „…“ЕООД да анулира издадената фактура?
Предвид изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановка, предвид факта, че към същото не е приложен сключеният между страните договор, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Разпоредбите свързани с упражняването на данъчен кредит за стоките и услугите са визирани в глава седма „Данъчен кредит“ на ЗДДС.
Съгласно чл. 68, ал.1, т.1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон, за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем /ал.2 на чл.68 от ЗДДС/.
Предвид чл.25, ал.6 от закона, на датата на възникване на данъчното събитие, данъкът става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. Данъчното събитие в общия случай възниква на датата на която услугата е извършена.
В чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС е посочено, че когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, то има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по закона, му е доставил или предстои да му достави.
Разпоредбата на чл. 71, т.1 от ЗДДС указва, че лицето, получател по доставката, упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред.
Съгласно чл. 72, ал.1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода. Предвид ал.2 на чл.72 от закона
правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:
1.включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
Следва да се има предвид, че издаването на фактура в срока по чл.113, ал.4 от ЗДДС и отразяването и в справката декларация, на основание чл.124, ал.2 от закона е основно задължение на доставчика.
От изложеното в запитването става ясно, изготвените от „….“ЕООД проекти са приети с приемо-предавателен протокол на 17.02.2017 г., а фактурата е издадена от дружеството на 27.02.2017 г., т.е. в един и същ месец. Не става ясно какви са договореностите между страните, предвид сключения договор, с оглед правилното определяне на датата на възникване на данъчното събитие и съответно определяне на датата на която следва да се издаде фактурата.
В чл. 116 от ЗДДС е указано, че се анулират само погрешно съставени или поправени документи, като се издават нови.
С оглед горното, ако издадената фактура отговаря на изискванията на чл.114 и 115 от ЗДДС и не е погрешно съставена, предвид чл.116 от с.з., не възниква основание за анулирането и, като няма пречка, при условията на глава седма от закона, получателят да упражни право на ДК.
В тази връзка е издадено и указание на ЦУ на НАП, с изх.№20-99-222 от 16.11.2015 г., което може да намерите на интернет страницата на НАП, на email адрес:www.nap.bg.

Оценете статията

Вашият коментар