Авансови вноски на едноличен търговец.

Изх. № 24-34-553……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Авансови вноски на едноличен търговец.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-553/28.06.2007г., Ви уведомявам за следното:
Предвид описаното в запитването, през данъчната 2006г. едноличният търговец е извършвал дейност подлежаща на облагане с патентен данък, а от 01.01.2007г. се облага по общият ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба. На основание чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, едноличните търговци правят авансови вноски при условията и реда на ЗКПО с данъчна ставка 15%.
Съгласно разпоредбата на чл. 83 от ЗКПО, в редакцията на закона действаща до 31 декември 2007 г., данъчно задължените лица правят месечни и тримесечни авансови вноски. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба през предходната година, а тримесечните авансови вноски – от данъчно задължените лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски (чл. 84 и 85 от ЗКПО).
В конкретният случай през 2006 г. за доходите от дейността на едноличния търговец е бил приложим патентния данък и следователно не е формирана облагаема печалба по реда на чл. 23 от ЗКПО /отм/. Предвид на това, през 2007г. едноличният търговец е задължен да прави тримесечни авансови вноски. Тримесечните авансови вноски се определят като данъчната печалба от началото на 2007г. се умножи по данъчната ставка от 15 % и от получената сума се приспадат внесените авансови вноски от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска. Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвърто тримесечие не се прави тримесечна авансов вноска.
Съгласно чл. 28 от ЗДДФЛ, за 2007 г. годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ се определя като облагаемия доход за данъчната година
(положителният данъчен финансов резултат, формиран по реда на ЗКПО), се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Така определената годишна данъчна основа се включва при определянето на общата годишна данъчна основа, която се облага по годишната таблица към чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ. От определеният по този ред дължим годишен данък се приспада авансовия данък, внесен през течение на годината.
Редът за авансовото облагане на едноличният търговец през 2008 г. ще зависи от формирания данъчен резултат за 2007 г. – данъчна печалба или данъчна загуба. На основание чл. 84 и чл. 85 от ЗКПО, ако лицето за 2007 г. е формирало данъчна печалба, следва да прави месечни авансови вноски, а ако е формирало загуба – тримесечни авансови вноски.
Имайте предвид, че на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО (изм. ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) авансови вноски не правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.
Уведомявам Ви също, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. З, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията си (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и/или БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и данните за идентификация на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването му.
С уважение,
Красимир Стефанов
Зам. Изпълнителен директор на НАП ‘

Оценете статията

Вашият коментар