Данъчно третиране на награди от конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител

Изх. № 24-34-569
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на награди от конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – ……………… и в частта, касаеща данъчното законодателство, препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-569/29.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Предвид разпоредбата на чл.35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) паричните и предметните награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са в обхвата на т.нар. доходи от други източници. Съгласно чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като, в съответствие с чл.35 от ЗДЦФЛ, облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл.50 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните и чуждестранните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации. В ЗДДФЛ не е предвидено при изплащането на т.нар. доходи от други източници да се ползват образците „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“, тъй като тези доходи не подлежат на авансово облагане и съответно – не се налага удостоверяването на авансово удържан данък.
//

Оценете статията

Вашият коментар