безвъзмездни доставки, свързани с активи по смисъла на ЗДДС, в сила от 0 1.01. 2007 г.

Изх. № 24-32-355
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: безвъзмездни доставки, свързани с активи по смисъла на ЗДДС, в сила от 0 1.01. 2007 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-355/12.12.2007 г.,Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването „..“ АД е собственик на „…“ в гр. …., която към момента е в процедура на продажба. Балансовата стойност на Бензиностанцията към 30.09.2007 г. е 448 937.39 лв. Договорената продажна цена е 508 515.80 лв. без ДДС, а дължимият данък е 101 703.16 лв. При покупката е договорена цена за отделни ДМА по позиции, а за определени активи няма договорена стойност. При това положение последните следва да бъдат отписани от дружеството без да са 100 % изхабени. Поставеният въпрос е следва ли да се начислява ДДС за недоизхабената част на продадените активи при положение, че продажната цена на бензиностанцията като цяло е по-висока от балансовата стойност?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност са възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги. По силата на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС “безвъзмездна“ е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото. Видно от изложената фактическа обстановка и приложената справка към запитването за определени позиции от описаните активи на обект „…..“ в гр. …. липсва договорена цена, а за останалата част – договорената цена многократно е по-ниска от стойността им, което по своята същност означава, че върху тях купувачът безвъзмездно ще придобие право на собственост.
Съгласно чл. 6, ал. З, т. 2 ЗДДС обаче, за възмездна доставка на стока за целите на ЗДДС се счита и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стока на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Поради това в случаите, когато при придобиването на тези активи е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит, при разпореждането със съответния актив ще е налице облагаема доставка, поради което на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС за регистрираното лице – доставчик възниква задължение за начисляване на ДДС.
В случаите, при които са изпълнени условията на чл. 6, ал. З, т. 2 от ЗДДС и предмет на безвъзмездното прехвърляне на собственост са описаните в справката активи, данъкът се начислява с протокол по чл. 117 от ЗДДС. По силата на чл. 53, ал. З от ППЗДДС при извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки по чл. 6, ал. З от закона начисленият данък е за сметка на доставчика.
Редът за определяне на данъчната основа при доставка на територията на страната е определен в чл. 26 и 27 от ЗДДС. В запитването се посочват факти, които водят до прилагането на чл. 27 от ЗДДС, който предвижда специален ред за определяне на данъчната основа. При определянето на последната следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 1 от закона,
която регламентира, че данъчната основа на доставката, не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й.
В случаите, когато при придобиването на описаните активи не е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит, разпореждането със съответния актив ще е извън обхвата на ЗДЦС, по аргумент от чл. 2, т. 1 от ЗДДС, поради което ДДС не следва да се начислява.
//

Оценете статията

Вашият коментар