ЗДДС, чл.3, aл. 5,ЗДДС, чл.70

Изх. № 24-32-38
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставените от Вас въпроси, свързани с влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви уведомяваме следното:
по първи въпрос
Фактическа обстановка
Закупен е погребален автомобил от регистрирана в България по ДДС фирма, произведен през 1992 г., който ще се използва за погребения, като част от стопанската дейност на общината.
Всяка община може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон /чл.51, ал.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация/. Тази стопанска дейност може да се приравни на независима икономическа дейност по смисъла на чл.З, ал.2 от ЗДДС, което ще прави общината данъчно задължено лице по този закон.
В Глава седма от ЗДДС е уредено възникването и упражняването на правото на данъчен кредит. В конкретния случай, ако са изпълнени условията по чл.69 от ЗДДС, няма да е налице право на данъчен кредит, само ако с катафалката се извършват безвъзмездни доставки или дейности, различни от икономическата дейност /чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС/. Поради обстоятелството, че катафалката е превозно средство със специално предназначение от категория М – транспортиране на починали хора и с снабдено със специално оборудване /т. 5 и т.5.4 от Приложение № 1 към чл.1, т.1 от Наредба № 60/14.05.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета/, тя не е лек автомобил по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС и поради това няма да е налице ограничението на чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС.
по втори въпрос
Фактическа обстановка
Закупени са нов 39-местен автобус, който ще се предостави на училище за превоз на ученици и нов лек автомобил, който ще се ползва от Общината.
Ако автобусът се предоставя на училището, но възмездно /примерно: сключен е договор за наем или учениците заплащат такса за превоза/, ще е налице право на данъчен кредит. Ако обаче с автобуса ще се извършват безвъзмездни доставки или дейност, различна от икономическата дейност на общината, няма да е налице право
на приспадане на данъчен кредит, тъй като ще е изпълнено ограничителното условие на чл.70,ал.1,т.2отЗДДС.
Следва да се съобрази дали придобитият автомобил отговаря на определението, дадено с § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС за лек автомобил – броят на местата за сядане без мястото на водача да не превишава 5. Само в случай, че закупеният автомобил е с места 6 плюс 1 и повече, няма да са налице ограничения за приспадане на данъчен кредит и правото за това ще може да бъде упражнено.
по трети въпрос
Какви документи следва да притежава общината за обсъжданите доставки, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит?
Достатъчно е да притежавате данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и чл.115 от ЗДДС, в който данъкът да е посочен на отделен ред.
//

Оценете статията

Вашият коментар