безвъзмездно извършване на услуга за построяване на обект (железопътна спирка) .

5_ 20-00-502 / 30.09.2010 г.
ДДС, ЧЛ.9, АЛ.3
В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e поставен въпрос относно безвъзмездно извършване на услуга за построяване на обект (железопътна спирка) .
Поставените въпроси по прилаганеразпоредбите на ЗДДС са :
1. При изпълнение на строително монтажни работи за изграждане на обекта дружеството изпълнител ще наемаподизпълнители, които ще издадат фактури с начислен ДДС. Има ли правоЕООД на данъчен кредит за издадените фактури при условие, че основния договор е безвъзмезден.
2. При приключване на строително монтажните работи и предаването на обекта следва ли да се издаде документ по ЗДДС и да сеначисли ДДС при условие, че договора е безвъзмезден.
По повод поставените в запитването въпроси, Ви уведомяваме следното:
За целите на данъчното облагане с данък върху добавената стойност„безвъзмездна“ е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото (§ 1. т.8 от ДР на ЗДДС).
По принцип безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на ЗДДС. С разпоредбата на чл.9, ал.3 от ЗДДС е предвидено изключение съгласно, което за възмездна доставка на услуга се смята и предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Като възмездна доставка се третира и безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица.
Право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС.
Предвид посочените разпоредби от закона са възможни следните хипотези:
– услугите да са предназначени за безвъзмездна доставка по смисъла на ЗДДС. В този случай на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС за получените услуги не възниква право на приспадане на данъчен кредит.
– в случай, че при извършването на безвъзмездна строителна услуга се използват стоки, при производството, вноса или придобиването на които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит същата следва да се смята за възмездна. За тази доставка на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем и Вие като доставчик на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС следва да начислите същия по реда чл.86, ал.1 от закона.
Следва да имате предвид, че дори и да не сте ползвали право на данъчен кредит за стоки, използвани при извършването от Вас на строителната услуга същата се приравнява на възмездна и за нея следва да начислите по горепосочения начин данък върху добавената стойност. Тези доставки се документират с протокол от регистрираното лице – доставчик на основание чл. 117,ал. 1, т.3 от ЗДДС.
В този случай следва да се има предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа на доставка на услуги по чл.9, ал.3 е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й.
В този смисъл е изразеното становище в писмо от ЦУ на НАП с изх.№ 24-28-763/15.04.2008г. ‘

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

правото на приспадане на данъчен кредит за извършената реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и изградените клонове на канализационната мрежа. са зададени следните въпроси:

5_07-00-6/ 21.06.2011г.ЗДДС, §30 от ПЗР на ЗИДЗДДС ( ДВ, бр.94 от 2010г., в сила от 01.01.2011г.)В запитването е посочено, че общината е регистрирано по ЗДДС

Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/, Кодекса за здравно осигуряване /КСО/ и Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/

1_ИТ-00-6/26.01.2021 г. ЗКПО,чл.33, ал.1, т.1, чл.42 ЗДДФЛ, чл.24, ал.1, ал.2 КСО, чл.6, ал.1 чл.157 ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/,

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, присъдено на лице с намалена работоспособнос

Изх. № М-92-00-866Дата:05.10.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 18;ЗДДФЛ, чл. 42;ЗДДФЛ, чл. 49. ОТНОСНО: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с

КТ, чл.344, aл. 1,КТ, чл.344, aл. 2,КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

5_23-22-2730/15.11.2011г. Кодекса на труда, чл.344, ал.1 и ал.2;КСО,чл. 9, ал. 3, т. 2;Фактическа обстановка: в дружество ималице, възстановено на работа по инициатива на работодателя.Въпроси: Какви

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за придобити през 2011 г. доходи от физическо лице – регистриран земеделски производител

11_ 23.01.2012 г.ЗДДФЛ: чл.26, 28, 29а и 48относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за придобити през 2011 г. доходи

ЗКПО, чл.60, aл. 6

5_441 / 10.01.2008ЗКПО, чл.60, ал. 6 Уважаема госпожо ……….., Във връзка с поставените от Вас писмени въпроси, постъпили в НАП, Дирекция „ОУИ” гр. ……, вх.

aabed