подаване по електронен път на искане за възстановяване на данък добавена стойност.

5_ 20-00-496 / 30.09.2010 г.
ЗДДС, ЧЛ. 81 И НАРЕДБА Н – 9
В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИe поставен въпрос относно подаване по електронен път на искане за възстановяване на данък добавена стойност.
По повод поставеният в запитването въпрос, Ви уведомяваме следното:
Правото на възстановяване на ДДС се упражнява от лицата чрез подаване по електронен път на искане за възстановяване подписано с универсален електронен подпис до компетентния орган за възстановяване в държавата членка по възстановяване, посредством създадено за целта WEB – базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите, чрез въвеждане на данните през приложението или подаване на предварително създаден файл с формат и структура съгласно Приложение № 1 на Наредба Н-9 от 16.12.2009г. за възстановяването на данъка върху добавена стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността.
В публикуваният на интернет страницата на НАП, Наръчник за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Общността, са разгледани условията и реда за възстановяване на ДДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Дължим данък при източника и размер на данъка при предоставяне на лицензни права за телевизионно излъчване на документални поредици.

Изх.№………….Дата ……………ОТНОСНО: Дължим данък при източника и размер на данъка при предоставяне на лицензни права за телевизионно излъчване на документални поредици.Във връзка с постъпило запитване

gokyuzu