броя на декларации образец № 1 (Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) и декларации образец № 6 (Приложение № 4 към чл.2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.), които могат да подават задъл

5_20-00-475/15.12.2014 г.
НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 2 ,чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б”, изречение 1- во, чл. 2, ал.2, т.2, чл. 3, ал. 3, т. 4, чл. 2, ал. 4;
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
През месец октомври на текущата година изплащате възнаграждение за периода 09.2013 г.- 06.2014 г. на служител, който е напуснал през месец 07.2014 г. Подали сте декларация образец № 1“Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) за месец октомври, в която е отразен един работен ден през месеца. Получила сте обаждане от Бюрото по труда с искане за заличаване на подадената от Вас декларация образец № 1(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.), тъй кото на лицето, за което се отнася получава обезщетение за базработица.
Във връзка с изложената фактическа обстановкаепоставен въпросът:
Как следва да се подаватдекларации образец№ 1 (приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) и декларации образец № 6(приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.) за служител, койтое освободен от работа и впоследнствие му се изплаща възнаграждение за минал период?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно текста на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски(НЕВДПОВ), осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 – 157, 159, 161, 162, 166, 168 – 170 и 319 от Кодекса на труда (КТ), но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО)за съответната година.
На основание чл. 3, ал. 1 от НЕВДПОВ, осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2 – 6 от наредбата. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
В конкретният случай изплатеното възнаграждение през месец 10.2014 г. следва да се разпредели пропорционално за периода 09.2013 г. 06.2014 г.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8/2005 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б”, изречение 1- во от Наредба № Н-8/2005 г.,декларация образец № 1(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодатели, осигурители и техните клонове и поделениядо 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
Предвид текста на чл. 2, ал.2, т.2 от Наредба № Н-8/2005 г., работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.), в която се вписват общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване.
От 01.01.2014 г.декларация образец № 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.)се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националнатаагенцияза приходите от работодателите за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ – в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ (основание чл. 3, ал. 3, т. 4 от Наредба № Н-8/2005 г) .
Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от наредбата,всяко от декларираните месечни задължения по чл. 2, ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, от подадените декларация/и образец № 1 (приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.).
От 01.01.2014 г.декларация образец № 6(приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.) се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (аргумент чл. 3, ал. 3, т. , т. 1 отНаредба № Н-8/2005 г.).
В Наредба № Н-8/2005 г. няма ограничение относно броя на декларации образец№ 1 (приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) и декларации образец № 6 (приложение № 4 към чл.2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.), които могат да подават задължените лица за съответния месец.
С оглед спазване на цитираните разпоредби, следва да подадете коригиращи декларации образец№ 1 (приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) за периода, за който се отнася изплатеното възнаграждиние.
С цел запазване на равенството между подаденитедекларации образец№ 1 (приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) и декларации образец № 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.) и деклариране на действителния размер на дължимите осигурителни вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ следва да подадете иредовни декларации образец № 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.), в които да впишете увеличението на дълживмите вноски и данък за съответните месеци.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

НАРЕДБА 4, чл.23, aл. 2, т. 1

Изх. № …София ….ДО…………………………………. Уважаеми господин …………………, Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-00-89/29.12.2005 г.,изразява следното становище: Съгласно разпоредбата на чл. 18,

ЗДДС, чл.107

ИТ-00-9/18.01.2010ЗДДС – чл. 107 По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -……., изразяваме следното принципно становище:В производствата по ДОПК, пред приходната администрация юридическите лица

КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.355

1_42/09.03.2010 г.КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.355Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. с вх.№ ….2010 г., изразяваме следното становище:Съгласно описаната фактическа

приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. при доставки на детски храни от детска кухня

Изх. № М-24-36-46Дата: 10.11.2020 год. ЗДДС, чл.66, ал.2, т.4 ОТНОСНО: приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата

ЗДДС, чл.80, aл. 2

2_775/25.06.2014г. чл.80, ал.2 от ЗДДС Фирмата осъществява търговска дейност – продажба на мебели, в магазин, находящ се в кв.===, гр. ….. Вследствие на случилото се

today