НЕВД, чл.1, aл. 3,НЕВД, чл.1, aл. 2,НЕВД, чл.1, aл. 1

5_20-00-492/08.10.2015 г.
НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 1 и ал. 3, чл.1, ал. 2;
В запитванетое изложенаследнатафактическа обстановка:
През месец август 2015 г. служител на „а“ЕООД ползва 9 дни платен отпуск по реда на чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда (КТ). Брутното месечно възнаграждение на лицето е в размер на 4780,00 лв. От 21 работни дни на месец август 2015 г. служителят е отработил 12 дни със средно дневно брутно трудово възнаграждение 227,62 лв., респективно 2731,43 лв. за отработеното време (227,62 лв. х 12 дни = 2731,43 лв.).
Във връзка с описаната фактическа обстановка епоставен следниявъпрос:
Следва ли да се приложи пропорционолност при ограничаването на месечния осигурителен доход до максималния размер?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следнотостановище:
На основание чл. 1, ал. 1 от НЕВДПОВ, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
Съгласно текста на чл.1, ал. 2 от НЕВДПОВ, осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 – 157, 159, 161, 162, 166, 168 – 170 и 319 от КТ, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване(ЗБДОО) за съответната година.
Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от КСО през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на отпуските, посочени вчл. 1, ал. 2 от наредбата, за които е изплатено, начислено, но неизплатено или неначислено възнаграждение (чл.1, ал.3 от НЕВДПОВ).
Видно от цитираните разпоредби,в случаите, в които осигуреното лице не е отработило всички дни през месеца пропорционалност се прилага единствено по отношение на минималният месечен осигурителен доход. В нормативното уредба, регламентираща социалното осигуряване липсва разпоредба, съгласно която следва да се прилага пропорционалност при ограничаване на осигурителния доход до максималния месечен размер.
Предвид гореизложеното и изложената фактическа обстановка осигурителният доходза месец 08.2015 г. на цитираното в запитването лице следва да се определи по следния начин:
Брутно трудово възнаграждениев размер на 4780,00 лв. : 21 работни дни през месец август = 227,62 лв. среднодневно брутно трудово възнаграждение;
227,62 лв. х 12 отработени дни за месеца = 2731,44 лв. брутно трудово възнаграждение за месец 08.2015 г.;
Предвид факта, че съгласно ЗБДОО за 2015 г. максималният месечен размер на осигурителният доход е в размер на 2600,00 лв. за отработените 12 дни презмесец август 2015 г.осигурителният доход на лицетое в същия размер – 2600,00 лв. (аргумент чл.1, ал. 2 от НЕВДПОВ).’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на § 60 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗИДЗДДС), в сила от 1 януари 2013 г.

Изх. №М-94-В-175Дата:29.04.2013 год.ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 4;ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4;ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 56;ЗКПО, чл. 201, ал. 1; ПЗР на ЗИДЗДДС §

определяне на размера на данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС / в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-34-908Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: определяне на размера на данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС

осигуряване на изпълнител по договор за управление и контрол, упражняващ трудова дейност в две търговски дружества

2_2349/ 23.09.2008 г.КСО-чл.4,ал.1,т.7 ОТНОСНО: осигуряване на изпълнител по договор за управление и контрол, упражняващ трудова дейност в две търговски дружества От изложената в писмото Ви

cnnd