fbpx

copy *.txt Alll.txt

copy *.txt Alll.txt

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

2_2692/ 24.10.2008г.КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.7, ал.1 и 2 ОТНОСНО: Осигуряване на съдружници в търговски дружестваВ запитването си желаете да получите отговор на следните въпроси:-съдружник в търговско дружество ще участва и в друго дружество,следва ли да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в коятода посочи, че не желае да се осигурява в

данък при придобиване на имущества при учредяване

Изх. №04-19-619Дата: 31.07.2015 год. Норми по Приложение № 2 към ЗМДТОтносно: данък при придобиване на имуществапри учредяване на право на прокарване /сервитут/ на водопровод В отговор на поставения въпрос от областния управител на област …………………. относно дължимостта на данък при придобиване на имущества по ЗМДТ при безвъзмездно учредяване на право на прокарване на водопровод в

даването на методологически указания по прилагането на ЗМДТ /чл. 4, ал. 6 ЗМДТ/, предвид изложеното в запитването и при сега действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:

2_274/27.02.2013г.ДОПК – чл.168, чл.171В запитването си по повод приложението на чл.171, ал.2 от ДОПК поставяте въпроса следва ли да се погасяват в информационната система на дирекция „Местни данъци” всички неплатени задължения и вземания до 31.12.2002г. и молите да ви бъдат предоставени процедури на НАП по въпроса.С оглед компетентността на НАП единствено относно даването на методологически

Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

ОТНОСНО: Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.Във връзка с постъпило запитване с вх. № ../29.11.2011г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме следното:Относно въпроса какви документи следва да представяте пред НАП е необходимо да имате предвид разпоредбата на чл. 92 от Закона за

общата система на ДДС, така и ЗДДС, не съдържат изискване с идентификационния номер по ДДС на коя държава членка следва да се идентифицира лицето във връзка с придобиването. Въпрос на негов избор е ко

№136-1/13.02.2015г. ЗДДС чл.21, ал.2ЗДДС чл.21, ал.4, т.1ЗДДС чл.97аЗДДС чл.13ЗДДС чл.62, ал.2ЗДДС чл.99 В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …………….,в което е описана следната фактическа обстановка: ЕООД „ХХХ“ не е регистрирано по ЗДДС. Дружеството извършва основно строителна дейност в

ЗДДФЛ, чл.18, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.42, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.42, aл. 3

2_408/11.02.2009г.ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 2 и чл. 42, ал.2 и ал. 3 Отправили степисмено запитване,свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ /. Според фактите от запитването стелице снамалена работоспособност. Към запитването степриложили експертното решение на ТЕЛКсъс срок на намалената работоспособност – 50 на сто от02.10.2008г. до01.10.2011г. Работодателят Ви не е

Облагане с данък при източника на технически услуги, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №23-29-6/25.02.2019 г. ЗКПО – чл. 12, ал. 5, т. 3, във вр. с §1, т. 8 и т. 9 от ДР ЗКПО – чл. 195 ОТНОСНО: Облагане с данък при източника на технически услуги, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството

Становище на НАП с Изх. №53-04-302 от 30.05. 2018 г.

Изх. №53-04-30230.05. 2018 г. ЗДДС- чл.45, ал.3ЗДДС- чл.27В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-302/09.05.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕООД е придобило недвижими имоти след проведено исково производство по чл. 19 от Закона

Scroll to Top