Дължи ли се ДДС върху цената на имотите, в случай, че ЕТ понастоящем е заличен като такъв и не съществува като правен субект?

2_1267/03.08.2012 г.

ЗДДС чл.107, т.3, б. а и б. б
ЗДДС чл.68, ал.5
ЗДДС чл.131, ал.1, т.1

ППЗДДС чл.59
ППЗДДС чл.83, ал.1
ДР на ППЗДДС §1, ал.2 и ал. 4

Частен съдебен изпълнител е отправил писмено запитване до ТД на НАП. Изложил е следната фактическа обстановка: По описа му има образувано изпълнително дело срещу ЕТ. ЕТ е заличен като такъв, поради това, че в предвиденият срок не се е пререгистрирал, съгласно разпоредбите на ТЗ. Същият е регистриран по ЗДДС на 07.01.1998г. и към 25.07.2012 г. не му е извършвана дерегистрация.
По делото е проведена публична продан на недвижими имоти, собственост на ЕТ, която е приключила с обявяване на купувач с протокол от 19.07.2012 г. Обявеното за купувач дружество е внесло на 23.07.2012 г. предложената от него цена.
Частеният съдебен изпълнител се интересува, дължим ли е ДДС върху цената на имотите, в случай, че ЕТ понастоящем е заличен като такъв и не съществува като правен субект. В случай, че ДДС е дължим, ще бъде ли признато правото на данъчен кредит на купувача вносител на ДДС?

В ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета „Специфични случаи на доставки“ и е приложим единствено в случаите, когато длъжникът е регистрирано по закона лице.
Данъчно задължено лице за целите на ЗДДС, в случаите, когато физическо лице осъществява независима икономическа дейност, независимо в какво качество – едноличен търговец или друго е физическото лице и то е правният субект, който е регистриран по ЗДДС.
В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
На основание разпоредбата на §1, ал. 4 от ДР на ППЗДДС, когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“.
Съгласно разпоредбата на чл.107, т.3 от ЗДДС заличаването на едноличния търговец от търговския регистър е основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС, освен ако:
а) лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2 от ЗДДС;
б) не са налице условията по буква „а“ и лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.
С оглед изложеното, в случай че физическото лице ……. е регистриран по ЗДДС към датата на публичната продан, частният съдебен изпълнил следва на основание чл.131, ал.1, т.1 от ЗДДС, да преведе дължимия ДДС по банкова сметка на ТД на НАП при продажбата на недвижимите имоти, които са предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от същия закон. В този смисъл, не се облагат с данък върху добавената стойност принудителни продажби на стоки, които са предмет на освободена доставка, каквато е например прехвърляне на собственост върху сгради, които не са нови, ако не е упражнено правото на избор същите да се третират като облагаеми.
Относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС в сила от 01.01.2007г. Изпълнителният директор на НАП е изразил становище с писмо изх.№ 91-00-261/04.09.2007г. Същото може да бъде намерено в страницата на НАП на интернет адрес: www.nap.bg/document?id=1676.
В чл. 59 от ППЗДДС е посочено, че регистрирано лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на документа по чл. 83, ал. 1 от ППЗДДС при спазване на общите изисквания за упражняване на това право.
Условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са визирани в глава седма „Данъчен кредит” от ЗДДС. Следва да се има предвид, че в разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗДДС е посочено, че в случаите по чл.131 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на издаване на документа по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС .

Оценете статията

Вашият коментар