Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

3_3190/19.10.2012 г.

КСО, чл. 4, ал. 2

Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ)

Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….. работи по основен трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. В същото време лицето работи при друг работодател при условията на чл. 114 от КТ.
Във връзка с участието на Община ……….. в проект, финансиран от Структурните фондове, се поставя въпроса служителят подлежи ли на осигуряване за всички осигурени социални рискове по сключения трудов договор по чл. 114 от КТ по реда на чл. 4, ал. 1, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на КСО (обн. ДВ, бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 58/2012 г.) изразяване следното становище:
Съгласно чл. 114 от КТ, трудов договор може да се сключи и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 6 от КСО лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по кодекса. Това са договори, сключени на основание чл. 111 или чл. 110 от КТ.
Договор, сключен на основание чл. 114 от КТ е трудов договор за работа през определени дни от месеца. В случай, че по договора на основание чл. 114 от КТ лицето е наето за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, същото е осигурено задължително единствено за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. Това е така, защото съгласно чл. 4, ал. 2 от КСО (изм. ДВ бр. 100 от 2010 г. в сила от 01.01.2011 г.) работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели – при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително единствено за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.
Следователно в настоящия случай служителят, който има сключен трудов договор при друг работодател при условията на чл. 114 от КТ, подлежи на осигуряване по този договор единствено за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, ако същият е нает за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец.

Оценете статията

Вашият коментар