Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на обезщетение на сътрудници, назначени по трудов договор, след изтичане на мандат на член на Европейския парламент.

Изх. № 94-К-92
Дата: 17.06.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2.
Относно: Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на обезщетение на сътрудници, назначени по трудов договор, след изтичане на мандат на член на Европейския парламент.
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-К-92/19.05.2009 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаните в писмото Ви факти и приложенията към него, след приключване на мандата на евродепутатите – в срок най-късно до 31.07.2009 г. ще бъдат прекратени всички трудови договори с парламентарните сътрудници, сключени със срок до края на мандата на члена на ЕП. Видно е също, че парламентарните сътрудници имат право на тримесечна надбавка (обезщетение), разноските за която подлежат на възстановяване на съответния член на ЕП. В тази връзка, поставяте въпрос какви осигуровки и данъци се дължат при прекратяване на трудовия договор и изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.
На първо място, следва да се уточни, че възстановените разноски за парламентарни сътрудници, изплатени на членовете на ЕП в съответствие с Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на ЕП, по смисъла на данъчното и осигурителното законодателство не се третират като доход на съответния член на ЕП. От друга страна, между членовете на ЕП и техните парламентарни сътрудници са сключени трудови договори, съобразно изискванията на конкретното национално законодателство – в случая по реда на Кодекса на труда (КТ). В този смисъл, изплатените суми представляват доход от трудово правоотношение, придобит от съответното физическо лице (парламентарният сътрудник на член на ЕП).
На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаемият доход от трудови правоотношения включва трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2. Обезщетението почл.222,ал. 1отКТнепопадасреддоходите,освободени от облагане съгласно
цитираната разпоредба, т.е. представлява облагаем доход по смисъла на чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ.
Редът за авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения е регламентиран в чл. 42 на ЗДДФЛ, като задължен да определя, удържа и внася дължимия данък е работодателя. Определянето на годишната данъчна основа за доходите от този вид е регламентирано в нормата на чл. 25 от ЗДДФЛ, а годишното облагане се извършва в съответствие с чл. 48 и 49 от същия закон, като приложимата данъчна ставка е 10 на сто.
Времето, през което работникът или служителят получава обезщетение за оставане без работа, изплащано от работодателя по реда на чл. 222, ал. 1 от КТ, включително и когато с индивидуалния трудов договор е договорен по-дълъг срок, се признава за осигурителен стаж. Върху това обезщетение се внасят осигурителни вноски съгласно чл. 9, ал. З, т. 5 от КСО, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »