заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамента, който обитавате, Ви уведомяваме :

Изх. № 94-И-81
София 23.05.2006
ДО
………..
В отговор на писмото Ви до министъра на финансите относно заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамента, който обитавате, Ви уведомяваме :
Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се дължат от собствениците на облагаеми недвижими имоти, независимо дали същите се използвати независимо каква част от тях се използва /чл. 13 ЗМДТ/.
Неплатените в сроковете за доброволно изпълнение задължения за данък върху недвижимите имоти подлежат на принудително събиране по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс /чл. 4, ал. 2 ЗМДТ /, а за такса за битови отпадъци – по реда на Гражданския процесуален кодекс /чл. 9б, ал. 1 ЗМДТ/.
В глава двадесет и втора на ДОПК /чл. 183 – чл. 190/е уредена възможност за отсрочване /отлагане на плащането на дължимите суми изцяло до определен краен срок/ или разсрочване /плащането на дължимите суми става на части според погасителен план/ на задължения за данъци и други публични вземания, каквато е таксата за битови отпадъци. Задълженията за местни данъци в размер до 100 000 лв. и за срок до една година от издаване на разрешението се отсрочват или разсрочват с разрешение на ръководителя на звеното за местни приходи на общината – чл. 184, ал. 1, т. 1 ДОПК във връзка с чл. 4, ал. 5 ЗМДТ, а за местни такси в размер до 30 000 лв. и за срок до една година – от кмета на общината /чл. 184, ал. 2 ДОПК/.
Отсрочване или разсрочване се допуска при наличие на изискваните от чл. 183, ал. 2 ДОПК условия /не всички условия се отнасят до физически лица/. За срока на отсрочване и разсрочване длъжникът дължи лихви в размер на основния лихвен процент, ако изпълнява задълженията си по погасителния план /чл. 183, ал. 3 ДОПК/.За допълнителни и подробни разяснения относно реда и условията за отсрочване и разсрочване на задължения можете да се обърнете към началника на отдел „Събиране”приТериториална дирекция на НАП – гр. София, ул. „Аксаков” № 21.
ЗАМ.
/С. МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗКПО, чл.88,ЗКПО, чл.92, aл. 5

Изх. №23-22-1095/29.06. 2016 г. ЗКПО – чл. 88ЗКПО- чл. 92, ал. 5 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на гориво (метан), което се транспортира от място на територията на страната до трета страна или територия

Изх. № М-94-Й-27Дата: 09.06.2020 год. ЗДДС, чл. 115, ал. 1; ЗДДС, чл. 115, ал. 2; ЗДДС, чл. 115, ал. 3; ЗДДС, чл. 115, ал. 4.

отказ от издаване на фактура

ОТНОСНО: отказ от издаване на фактураВъв връзка с постъпило писмено запитване с вх. № ……11.2011г. в Дирекция ”ОУИ” – ……, с оглед приложимата нормативна база

следва ли да се посочва в договора работно време не е от компетентността на НАП.Компетентна по въпроси свързани с трудовото законодателство е Дирекция Областна инспекция по труда гр. ……

1_932/25.11.2009г.чл.4,ал.3, т.2 от КСОВъв връзка с запитване с вх.№ …………., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр……….., изразяваме следното становище: С писмено запитване са поставениследните въпроси :1.

cnnd