заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамента, който обитавате, Ви уведомяваме :

Изх. № 94-И-81
София 23.05.2006
ДО
………..
В отговор на писмото Ви до министъра на финансите относно заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамента, който обитавате, Ви уведомяваме :
Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се дължат от собствениците на облагаеми недвижими имоти, независимо дали същите се използвати независимо каква част от тях се използва /чл. 13 ЗМДТ/.
Неплатените в сроковете за доброволно изпълнение задължения за данък върху недвижимите имоти подлежат на принудително събиране по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс /чл. 4, ал. 2 ЗМДТ /, а за такса за битови отпадъци – по реда на Гражданския процесуален кодекс /чл. 9б, ал. 1 ЗМДТ/.
В глава двадесет и втора на ДОПК /чл. 183 – чл. 190/е уредена възможност за отсрочване /отлагане на плащането на дължимите суми изцяло до определен краен срок/ или разсрочване /плащането на дължимите суми става на части според погасителен план/ на задължения за данъци и други публични вземания, каквато е таксата за битови отпадъци. Задълженията за местни данъци в размер до 100 000 лв. и за срок до една година от издаване на разрешението се отсрочват или разсрочват с разрешение на ръководителя на звеното за местни приходи на общината – чл. 184, ал. 1, т. 1 ДОПК във връзка с чл. 4, ал. 5 ЗМДТ, а за местни такси в размер до 30 000 лв. и за срок до една година – от кмета на общината /чл. 184, ал. 2 ДОПК/.
Отсрочване или разсрочване се допуска при наличие на изискваните от чл. 183, ал. 2 ДОПК условия /не всички условия се отнасят до физически лица/. За срока на отсрочване и разсрочване длъжникът дължи лихви в размер на основния лихвен процент, ако изпълнява задълженията си по погасителния план /чл. 183, ал. 3 ДОПК/.За допълнителни и подробни разяснения относно реда и условията за отсрочване и разсрочване на задължения можете да се обърнете към началника на отдел „Събиране”приТериториална дирекция на НАП – гр. София, ул. „Аксаков” № 21.
ЗАМ.
/С. МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

задължение за здравно осигуряване на студент до 26 годишна възраст, редовно обучение , изразяваме следното становище:

5_94-00-219/18.11.2011г. ЗЗО, чл.40, ал.3, т.2;Фактическа обстановка: Лице с двойно гражданство е студент до 26 годишна възраст, редовно обучение.Въпрос: Как следва да се осигурява?Във връзка с

имот придобит от дарение по време на брака и издаване на документ, който реално доказва, че същия не е семейна общност , Ви уведомявам следното:

5. Изх. № 20-00-967/03.07.2008гЗМДТ, чл. 11, ал.1; чл. 14 относно: имот придобит от дарение по време на брака и издаване на документ, койтореално доказва, че

КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 1, т. 8,КСО, чл.7, aл. 1,КСО, чл.7, aл. 2,КСО, чл.7, aл. 3,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква в,ЗЗО, чл.40, aл. 5,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

5_66-00-1/29.10.2008г.КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3, чл.4, ал.3, т.2, чл.4, ал.1, т.8, чл.7, ал.1, ал.2, ал.3;ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, б”в”, чл.40, ал.5;Фактическа обстановка: Управител по

прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, на Закона за здравното осигуряване и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при изплащане на възнаграждения на членовете и

Изх. № 24-30-22Дата:27.08.2013 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; КСО, чл. 6, ал. 4; ЗЗО, чл.

Прилагане на чл. 82 и чл.96 от ЗДДС.

2_2280-1/09.09.2008Относно: Прилагане на чл. 82 и чл.96 от ЗДДС.Уважаеми г-н С,Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на

ЗДДС, чл.92,ППЗДДС, чл.83

Изх. №24-34-55Дата: 06.04.2009 год.ЗДДС, чл. 92 (отм.);ППЗДДС, чл. 83 (отм.).Относно : прилагане па разпоредбите на ЗДДС По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ