дължими лихви за невнесени в срок задължителни осигурителни вноски

3_7365/28.12.2007 г.
КСО, чл. 7, ал. 1,2 и 3; чл.113
ЗЗО, чл. 40,ал. 1, б. „в”
ЗГВРС, чл. 20, ал. 4
ДОПК, чл. 175, ал. 1 във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 2
ТЗ, чл. 305
Относно: дължими лихви за невнесени в срок задължителни осигурителни вноски
Според изложеното в запитването във връзка с издаване на удостоверение за липса на задължения представляващият дружество „Х” констатира, че същото дължи лихви за невнесени в срок задължителни осигурителни вноски. Твърди се, че датата на внасяне на вноските с платежния документ съвпада с тази, която е отразена в Декларация обр. 6 като дата на изплащане на трудовите възнаграждения. Това е датата, на която са станали дължими вноските. В ТД на НАП е уточнено, че лихвите са начислени вследствие на това, че дължимите суми за вноските за ДОО, ДЗПО, ЗО и фонд „ГВРС” са постъпили по сметката на ТД на НАП след два дни. Във връзка с това се поставя въпроса как и кога следва да се превеждат задължителните осигурителни вноски, за да не бъде дружеството в нарушение на разпоредбите на осигурителното законодателство?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 100/2007 г.), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998, г., посл. изм. ДВ бр. 100/2007 г.) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР, ДВ бр. 37/2004 г., посл. изм. ДВ бр. 105/2006 г.) изразяваме следното становище:
В чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване е регламентиран редът за внасяне на осигурителните вноски, а именно:
?Осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременнос изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.
?Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 от КСО се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.
?Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването.
Съгласно чл. 40, ал. 1, б. „в” от Закона за здравното осигуряване осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване.
Последната промяна на чл. 20, ал. 4 от ЗГВРСНР (посл. изм. ДВ бр. 105/2006 г.) изисква също вноските за фонд „ГВРС” да се внасят с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него. Ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени, вноските се внасят до края на месеца, през който е извършено начисляването им.
По силата на чл. 113 от КСО, чл.21, ал. 4 от ЗГВРСНР и чл.175, ал. 1 във връзка с чл.162, ал. 2, т. 2 от ДОПК за невнесени в срок задължителни осигурителни вноски се дължат лихви.
На основание чл. 7, ал. 7 от КСО работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код.
Съгласно чл. 305 от Търговския закон (ТЗ) когато плащането се извършва чрез задължаване и/или заверяване на сметка, то се смята за завършено със заверяване сметката на кредитора или чрез изплащане в наличност сумата на задължението на кредитора. По силата на чл. 178, ал. 1, изречение второ от ДОПК публичните задължения, установявани или събирани от Националната агенция за приходите се плащат безкасово.
Сроковете за безналични преводи са уредени в Наредба № 3 от 29.09.2005 г. на БНБ за паричните преводи и платежните системи. На основание чл. 23, ал. 1 от посочената наредба всяка изпълняваща институция (БНБ, търговска банка, клон на чуждестранна банка и др.) безвъзмездно предоставя на заинтересованите лица информация за условията, при които тя извършва местни и презгранични преводи.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »