Дължими осигурителни вноски и данъци върху обезщетениe по

2_1099/04.07.2012 г.
НЕВДОВ- чл.1, ал.8, т.7
ЗДДФЛ – чл.24, ал.1,ал.2
ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноскии данъци върху обезщетениeпо
чл.221, ал.1 от Кодекса на труда
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че сте прекратили трудовото си правоотношение по чл.327, т.2 от Кодекса на трудя (КТ). Работодателя Ви дължи обезщетение по чл.221, ал.1 от КТ.На 01.06.2012г. сте регистрирана в Бюрото по труда.

Поставяте въпроса за дали дължите здравни социални осигуровки върху обезщетението по чл.221, ал.1 от КТ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.221, ал.1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника или служителя без предизвестие в случаите по чл.327, ал.1 т.2, 3 и 3а от КТ, работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.8, т.7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които сеправят осигурителни вноски (НЕВДОВ), не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху обезщетенията по чл. 221 от КТ.
Според разпоредбата на чл.24, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал.2. Тъй като обезщетението по чл.221, ал.1 от КТ не попада в изключенията по чл.24, ал.2 от ЗДДФЛ, нито е освободено от облагане на друго законово основание, същото представлява облагаем доход от трудово правоотношение за съответното физическо лице.Следователно тези обезщетения подлежат на авансово и годишно облагане по реда и при условията на ЗДДФЛ, установени за облагането на доходите от трудови правоотношения.
 
 

Оценете статията

Вашият коментар