ЗКПО

2_1100/27.03.07г.
Чл.10,ал.1 от НСКШСЧМАПТП, ЗКПО
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.под вх. № ., в което поставяте въпрос, свързан с реда за определяне на полагащите се квартирни пари, посочен в чл.10, ал.1 от НСКШСЧМАПТП изразявам следното становище:
Редът за определяне размера на квартирните пари на шофьорите на товарни автомобили е регламентиран в чл.10, ал.1 от Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници.
Съгласно посочената разпоредба квартирните пари на шофьорите на товарни автомобили се изплащат за фактическите дни, прекарани зад граница, чрез увеличаване на дневните пари, които се завишават с процент на сто както следва:
– при превози до и през пунктове, в които има изградени или наети бази за спане и почивка / Техеран, Багдат, Кувейт и др./, с 20 на сто;
– за всички останали страни и направления – с 25 на сто.
Размерът на дневните пари за командировки на шофьорите и стюардесите, извършващи международни превози на товари и пътници, посочен в чл.8 от Наредбата е 35 щатски долара на ден за единична езда и 27,50 щатски долара на ден – при двойна езда или тяхната равностойност в друга конвертируема валута.
Видно от цитираните разпоредби механизмът, по който следва да се изчисли размерът на квартирните пари е като към размерът на дневните пари се прибави процентна сто или 35 щ.д. + 35*25 %= 43,75 щ.д.
Следва да имате предвид, че считано от 01.07.2004г. командировъчните пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства се определят по реда на раздел ІV от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина обн. ДВ бр. 50/11.06.2004г.

Оценете статията

Вашият коментар