Дължими осигурителни вноски за председател на сдружение с нестопанска цел.

КСО: чл. 4, ал. 1, т. 1 и 8; чл. 6, ал. 2,3 и 11; чл. 10; чл. 127, ал.1;
ЗЗО: чл. 40, ал.1, т. 1;

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за председател на сдружение с нестопанска цел.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./27.07.2020 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването излагате следната фактическа обстановка:
СНЦ „ДА“ е регистрирано през м. февруари 2020 г., като организация за осъществяване на общественополезна дейност. Занимава се с обучение на деца по балет, пеене, приложни изкуства и др. Сдружението извършва стопанска и нестопанска дейност. Председателят на сдружението осъществява организационната дейност и обучението на децата по балет. Според Устава на сдружението, управителят може да наема лица по трудово правоотношение, както и самият той да бъде наеман на трудов договор, за дейности, пряко свързани с дейността на сдружението. За дейността си по управление на сдружението председателят не получава възнаграждение.
Поставяте следните въпроси:
1. Какъв е правилният начин да се осигурява председателят на сдружението – по договор за управление и контрол, по трудов договор или като самоосигуряващо се лице?
2. Решението за начина на осигуряването му трябва ли да се гласува от общото събрание на СНЦ и трябва ли да се публикува, за да се счита за легитимно?
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) върховен орган на сдружението е общото събрание и управителен орган на сдружението е управителният съвет.
На основание чл. 30, ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНСЦ управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание или друг орган на сдружението. По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител.
Кръгът на осигурените лица за фондовете на държавното обществено осигуряване е регламентиран в чл. 4 и 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и 8 от КСО задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
* работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1;
* лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й, на основание чл. 10, ал. 1 от КСО.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).
На основание чл. 127, ал. 1 от КСО, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд “Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от кодекса.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО се определя на база дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Следователно, лицата, които упражняват трудова дейност на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества (фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др.), се осигуряват по горе описания ред в зависимост от това дали в резултата на избора е възникнало или не трудово правоотношение. При възникнало трудово правоотношение осигуряването е по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, а когато от избора не е произлязло трудово правоотношение – по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО.
В конкретния случай, по договора за възлагане на управлението, сключен с председателя на сдружението, не възниква задължение за внасяне на осигурителни вноски, след като работата по управлението и представителството на същото ще се извършва безвъзмездно от лицето. Ако впоследствие в договора за дейността по управление се предвиди клауза за изплащане на възнаграждение на председателя на сдружението, ще възникне задължение за внасяне на задължителни осигурителни вноски върху определеното възнаграждение, но върху не по-малко от минималния и не повече от максималния месечен осигурителен доход определени по реда на чл. 6, ал. 2 от КСО. Председателят на сдружението ще подлежи на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, и ако за някоя дейност пряко свързана с дейността на сдружението (например обучението на децата по балет) с него бъде сключен трудов договор.
Интересувате се още, дали лицето, което е избрано за председател на СНЦ, може да се осигурява като самоосигуряващо се лице за дейността си в сдружението. Следва да имате предвид, че самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 8 от КСО са лицата, които са длъжни да внася осигурителни вноски за своя сметка, посочени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО. Това са:
* лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
* лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
* регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
От изложеното е видно, че председателят на СНЦ не попада сред изброените лица, поради което не се счита за самоосигуряващо се лице.
Обръщам Ви внимание, че когато лицата получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО (например дейност на изборна длъжност по управление на сдружението и дейност по трудово правоотношение, пряко свързана с дейността му), осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи по реда определен в чл. 6, ал. 11 от кодекса, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 (вкл. за доходи от дейност по трудово правоотношение и за дейност на изборна длъжност);
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
4. доходи за работа без трудово правоотношение.
По втория поставен въпрос следва да се посочи, че органите на Националната агенция за приходите (НАП) изготвят и предоставят отговори на постъпили писмени запитвания от задължени лица, касаещи прилагането на данъчното и осигурително законодателство. С оглед правомощията, разписани в чл. 3 от Закона за НАП, въпросите, дали решението за начина на осигуряването на председателя на сдружението трябва да се гласува от общото събрание на СНЦ и трябва ли да се публикува, са въпроси от гражданско естество, поради което са извън компетентността на НАП

5/5

Вашият коментар