дължимост на данък върху даренията при учредяване на фондация в Германия или Швейцария чрез внасяне на българско търговско дружество

Изх. № 94-М-565
Дата: 25.02.2019 год.
ЗМДТ, чл. 44, ал. 1

ОТНОСНО: дължимост на данък върху даренията при учредяване на фондация в Германия или Швейцария чрез внасяне на българско търговско дружество

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. №94-М-565 от 10.12.2018 г. в качеството Ви на представляващ ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Лице възнамерява да учреди немска или швейцарска фондация в частна полза, след което иска да прехвърли имуществото на собственото си ЕООД изцяло към тази фондация, като с това тя да стане собственик и да управлява икономическата дейност на българското ЕООД.
В тази връзка поставяте следните въпроси: Прехвърлянето на собствеността на имуществото, т.е. на цялото предприятие – движимо и недвижимо – с оглед на учредяването на фондацията, следва ли да бъде обложено с данък върху даренията или е освободено от заплащане на данък? Ако се дължи 5 % данък при прехвърляне на имуществото в Германия или Швейцария, то каква е основата, по която следва да бъде оценено – балансова цена, продажна цена или независима оценка?
В отговор на поставените въпроси и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Настоящият казус се отнася до учредяване на фондация в Германия или Швейцария чрез внасяне на българско търговско дружество или прехвърляне на търговското дружество на фондацията след учредяването й.
При условие, че приложимото законодателство е българското, изразявам следното становище:
По силата на чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъчнозадължено лице е получателят на имуществото, освен ако е уговорено друго. В случаите, в които получателят е в чужбина, данъчнозадължено лице е прехвърлителят /чл. 45, ал. 2 ЗМДТ/.
За разлика от търговските дружества, при чието учредяване срещу внасянето на вноски в капитала, респективно записването на акции, съдружникът/акционерът получава различни видове имуществени и неимуществени права, при учредяването на фондация учредителят не получава никаква насрещна престация срещу внесеното имущество. Налице е безвъзмездно предоставяне на имущество. На облагане с данък при безвъзмездно предоставяне на имущества подлежат всякакви имуществени права /чл. 44, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ/. Тъй като освобождаването от данък по чл. 48, ал. 1, т. 9 ЗМДТ обхваща само непаричните вноски /в т.ч. движими и недвижими имущества/, по аргумент за противното би следвало паричните суми да подлежат на облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества. Не подлежи на облагане с данък и внасянето на търговско предприятие. Това становище се базира на трайно установената практика за недължимост на данък при придобиване на имущества при сделки с търговски предприятия по реда на чл. 15 ТЗ /писмо изх. № 08-00-9 от 2009 г. на Дирекция „ОУИ“ – …, писмо изх. № 96-00-296 от 2010 г. и др./. Аргументите в негова подкрепа са следните: обект на придобиване в случая се явява предприятието като обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а не конкретни имущества. Съвкупността от правни и фактически отношения следва да се разграничава от отделните нейни елементи – права и задължения. Аргумент в тази посока е също липсата на текст в чл. 46, ал. 2 от с.з., с който се определя облагаемата основа при придобиване на предприятия. Разпоредбата не препраща към чл. 33, ал. 1, т. 6, която регламентира оценяването на предприятия и дялови участия в търговски дружества и кооперации.
След възникването на фондацията като самостоятелен правен субект, различен от своя учредител и с отделно имущество от неговото, безвъзмездното придобиване от нея на имуществени права под каквато и да е форма ще попадне в обхвата на разпоредбите на чл. 44, ал. 1 или ал. 2 ЗМДТ, т.е. ще се дължи данък върху даренията, освен ако се прехвърля цяло търговско предприятие. Съображенията за недължимост на данък са изложени по-горе.

5/5

Вашият коментар