дължимия данък по ЗМДТ при прехвърляне на акции на акционерно дружество, Ви уведомяваме:

Изх. № 26-Р-17
Дата: 14.05.2009 год.
ЗМДТ, чл. 44, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 44, ал. 2.
В отговор на поставения въпрос относно дължимия данък по ЗМДТ при прехвърляне на акции на акционерно дружество, Ви уведомяваме:
1. При възмездно прехвърляне на акции на търговски дружества данък при
придобиване на имущества по глава втора, раздел III от ЗМДТ не се дължи,
аргумент от чл. 44, ал. 1 ЗМДТ.
2. Обект на облагане с данък са всякакви имущества, придобити по
безвъзмезден начин, включително акции от търговски дружества – чл. 44,ал. 1 и
ал. 2 ЗМДТ. Данъкът се дължи от приобретателя на имуществото /акциите/, освен
ако не е уговорено друго. Данъчната основа се определя като пазарната цена на
акциите, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни
разходи или затруднения, те се оценяват по номинал /чл. 33, ал.1, т. 3 във връзка с
чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ/. Данъчната ставка се определя от общинския съвет в
границите между 3,3 и 6,6 на сто – при дарение между лица, които не са роднини по
права линия, съпрузи, братя и сестри и техни деца /чл. 47, ал. 1, т. 2 ЗМДТ /. За
определяне на дължимия данък се подава декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ от
данъчнозадълженото лице в общината по постоянния му адрес /седалище в
двумесечен срок от придобиване на имуществото.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагането на режима за „обратно начисляване“ на данък при доставки на услуги по обработка на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_169/28.01.2019 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 113, ал. 1;ЗДДС, чл. 114, ал. 1, т. 12;ЗДДС, чл. 163а; ЗДДС, Приложение № 2 към глава

деклариране на налични съдове за светли горива, съгласно чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 59в от Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Т-40Дата: 03.12.2019 год. Наредба № Н-18/2006 г., чл. 59в ОТНОСНО: деклариране на налични съдове за светли горива, съгласно чл. 118, ал. 8 от

lifta hakkında