дължимост на данък при придобиване на имущества по ЗМДТ

Изх. № 07-00-48
Дата:10.11.2015 год.
ЗМДТ, чл. 44, ал, 1
относно: дължимост на данък при придобиване на имущества по ЗМДТ
при продажба на наследство
В отговор на поставения въпрос относно дължимостта на данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел ІІІ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при продажба на наследство, Ви уведомявам:
По силата на чл. 44, ал. 1 ЗМДТ с данък при възмездно придобиване на имущества се облагат недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства. Продажбата на наследство е възмездно придобиване на имущества, в резултат на което въпросът за облагане на цялата наследствена маса не се поставя.
Наследството е съвкупност от права и задължения на наследодателя. Като съвкупност от права и задължения то преминава към наследниците цялостно и едновременно. Последните придобиват изцяло правата и задълженията, съставляващи наследството. Поради това при наследяване е налице универсално /общо/ правоприемство.
Продажбата на наследство е договор, по силата на който наследникът прехвърля възмездно на друго лице съвкупността от права и задължения, които е придобил и притежава по силата на наследственото провоприемство. Казано с други думи продажбата на наследство е продажба на всичко, което влиза в наследството на определено лице, като съвкупност от права и задължения, без да се посочват нейните съставни елементи, т.е. съвкупността от права и задължения се прехвърля като едно неделимо цяло.
Що се отнася до облагането на отделни активи, влизащи в едно наследство, а именно -недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, които по принцип са облагаеми с данък обекти при възмезднопридобиване на имущества, поддържам трайно установената практика на органите по приходите на НАП и общините, според която с данък не се облагат активите на прехвърлено или преобразуващо се търговско предприятие или наследство /вкл. недвижими имоти и пр./, тъй като обект на прехвърляне са не отделни имущества, а съвкупност от права, задължения и фактически отношения.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар