определяне на оранжерии и парници като сгради за целите на облагането им с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ, Ви уведомяваме:

Изх. № 08-К-2
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-н,
В отговор на поставените въпроси относно определяне на оранжерии и парници като „сгради“ за целите на облагането им с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ, Ви уведомяваме:
Облагаеми с данък върху недвижимите имоти обекти са разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията /чл. 10, ал. 1 ЗМДТ/.
“Сгради“ според легалната дефиниция на чл. 110 от Закона за собствеността са недвижими вещи, които вследствие на дейността на човека са трайно прикрепени към земята.
Не представляват сгради по смисъла на чл. 10 ЗМДТ леки постройки, които лежат върху земята със собствената си тежест, когато не са свързани с нея. Не са сгради и съоръженията за търговия по чл. 56, ал. 1 ЗУТ /чл. 197 ЗТСУ /отм./ като павилиони, кабини и други, които са преместваеми.
Оранжериите и парниците, изградени върху бетонови или други основи, които са трайно свързани със земята, представляват сгради по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ, вследствие на което същите са облагаеми с данък обекти.
Изложеното становище намира подкрепа и в нормативните актове.
В Наредба № 5 от 10 май 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, оранжериите /т. 431/ и парниците /т. 434/ са изброени сред „сградите за растениевъдство“.
Според т. 1271 от Класификацията на сградите и строителните съоръжения
(КСС-2001), утвърдена със Заповед № РД-07-01 от 5.01.2001 г. на председател^ на
НСИ, парниците са селскостопански сгради. /
Според Таблица 1 от Наредба № 1 от 4 април 2001 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, парниците и оранжериите също са посочени в раздела „селскостопански Ь гради“.
//

Оценете статията

Вашият коментар