дължимост на данък при придобиване на имущества при безвъзмездно учредяване на право на ползване върху имоти – частна общинска собственост в полза на читалища

Изх. № ЕП-2547
Дата: 20.06.2019 год.
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 4

ОТНОСНО: дължимост на данък при придобиване на имущества при безвъзмездно учредяване на право на ползване върху имоти – частна общинска собственост в полза на читалища

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №ЕП-2547 от 18.12.2018 г., в което поставяте въпрос за дължимостта на данък при придобиване на имущества при безвъзмездно учредяване на право на ползване от община …… върху имоти – частна общинска собственост. Правото се учредява в полза на народни читалища, които имат статут на юридически лица с нестопанска цел и не са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.
По казус, аналогичен на поставения в настоящото Ваше запитване, зам. изпълнителният директор на НАП е изразил становище с писмо изх. №07-00-19 от 29.08.2012 г., според което при безвъзмездно учредяване на право на ползване върху сграда – общинска собственост в полза на юридическо лице с нестопанска цел със статут в обществена полза /чл. 48, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, се дължи данък при безвъзмездно придобиване на имущества по ЗМДТ, тъй като учредяването на безвъзмездно право на ползване за определен срок /до 10 години/ по реда на Закона за общинската собственост /ЗОС – чл. 39/ по правната си същност не е дарение по смисъла на чл. 225 – чл. 227 от Закона за задълженията и договорите. Дарението на имот – частна общинска собственост е уредено в чл. 35, ал. 5 ЗОС и за него се изисква решение на общинския съвет, прието с квалифицирано мнозинство /три четвърти от общия броя на съветниците/. Учредяването на безвъзмездно право на ползване върху имот – общинска собственост е предмет на регламентиране от чл. 39, ал. 5 ЗОС и за него се изисква решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците /когато правото се учредява на лице, определено в закон/. Видно е, че законодателят разграничава двата вида правни сделки, които по характера си са безвъзмездни, като изисква различно мнозинство от органа, приемащ решение.
На основание чл. 48, ал. 1, т. 7 ЗМДТ от данък се освобождават само даренията в полза на народните читалища, не и придобитите по друг безвъзмезден начин имущества. Независимо, че в настоящия случай е реализирана първата хипотеза на чл. 48, ал. 1, т. 4 ЗМДТ, а именно, приобретатели на имуществото /учреденото право на ползване/ са юридически лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, преференция не следва да бъде призната.

5/5

Вашият коментар