дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Изх. № М-94-К-564
Дата: 23.12.2020 год.
ГПК, чл. 587;
ЗС, чл. 79;
ДОПК, чл. 107, ал. 3;
ЗМДТ, чл. 4, ал. 6.

ОТНОСНО: дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) запитване с вх. №М-94-К-564/16.12.2020 г. относно дължимост на местни данъци и такси по отношение на имот, придобит по давност, Ви уведомявам следното:
В изпратено от Вас запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. №94-М-527/30.10.2020 г., е посочено, че доверителите Ви ………………………………….. са придобили недвижим имот на основание чл. 587 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с чл. 79 от Закона за собствеността. Считате, че неправилно дирекция „Общински приходи“, район ….. е начислила данък върху недвижим имот и такса за битови отпадъци върху придобития по давност имот за 5 години назад. Направили сте искане за постановяване на акт, въз основа на който платената от Вашите доверители сума да бъде възстановена от органите на …… община като недължимо платена. С оглед на направеното искане, с писмо изх. №94-К-517#1//06.11.2020 г. по описа на НАП, запитването Ви е изпратено по компетентност на …. община, дирекция „Общински приходи“.
С вх. №94-К-527#2/06.11.2020 г. по описа на ЦУ на НАП е постъпило второ писмо, в което уточнявате, че искате тълкуване и методически указания на разпоредби от ЗМДТ. В отговор на уточнението Ви, в писмо изх. №94-К-527#3/09.12.2020 г. на зам.изпълнителния директор на НАП е посочено, че предвид обстоятелството, че желаете възстановяване на платени суми, във връзка с което е налице образувано производство пред компетентните органи на …. община, отговор на зададените въпроси по приложението на ЗМДТ към настоящия момент не следва да Ви бъде предоставен. Посочено е още, че разполагате с възможност да изискате от компетентния орган на ….. община издаването на акт за установяване на задълженията по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който при несъгласие подлежи на обжалване пред компетентния административен орган.
На 16.12.2020 г. подавате трето запитване до изпълнителния директор на НАП с вх. №М-94-К-564/16.12.2020 г., което е идентично по съдържание и искания със запитванията, подадени на 30.10.2020 г. и 06.11.2020 г. Както вече беше посочено по-горе, поради наличието на неприключило производство пред компетентния орган на …….. община и във връзка с независимостта и самостоятелността, с която разполага същият, методически указания по поставените въпроси от Националната агенция за приходите не е допустимо да бъдат предоставени, доколкото искането за методически указания е относимо към фактическата обстановка, във връзка с която е образувано производството пред ….. община. Във връзка с направеното искане, бихте могли да изискате отговор от …. община и в случай, че искането Ви не бъде удовлетворено, разполагате с възможността за последващо обжалване на актовете и действията, изхождащи от служителите на общината.
Моля да имате предвид, че въпреки компетентността на изпълнителния директор на НАП по издаването на методически указания във връзка с прилагането на ЗМДТ, регламентирана в чл. 4, ал. 6 от същия закон, Националната агенция за приходите не е инстанция, овластена да решава спорове, възникнали между лицата и общините.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар