fbpx

дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за язовир, внесен в капитала на „…………..“ ЕАД

Изх. № ЕП-1536
Дата: 06.02.2019 год.
ЗМДТ, чл. 10

ОТНОСНО: дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за язовир, внесен в капитала на „…………..“ ЕАД

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. № EП-1536 от 22.11.2018 г., в което поставяте въпроса за дължимостта на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за язовир, внесен в капитала на „………….. – ……….“ ЕАД, намиращ се в туристическо ядро „Язовира“ …………
В писмото е изложена още следната фактическа обстановка:
За язовира е съставен акт за частна държавна собственост № 1536 от 19.04.2012 г., в който е направено отбелязване, че имотът е включен в капитала на „……………..“ ЕАД. Подадена е декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. На 13.11.2018 г. дружеството-собственик подава коригираща декларация по чл. 14 ЗМДТ за промяна на отчетната стойност и прилага акта за държавна собственост, нотариален акт № 153 от 04.12.2012 г. и скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър № 15-203758 от 03.04.2018 г. С нотариален акт № 153 от 04.12.2012 г. за собственик на язовира е признато „……………….“ ЕАД. В същото време дружеството подава и заявление свободен текст за закриване на партидата за облагане.
С оглед на изложеното поставяте следния въпрос:
Дължи ли се данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за язовира, за който е издаден акт за частна държавна собственост?
В отговор на поставения въпрос, описаната фактическа обстановка, относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Обекти на облагане с данък върху недвижимите имоти са поземлените имоти, които:
– са разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания;
– са разположени извън тях и които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
чл. 10, ал. 1 ЗМДТ/ и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. Имотите по чл. 8, т. 1 ЗУТ могат да бъдат за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и територии за природозащита, за декоративни водни системи /каскади, плавателни канали и др./, за движение и транспорт и др.
Според определението на § 5, т. 2 от ДР на ЗУТ „поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост“. Облагаеми с данък върху недвижимите имоти са язовирите в случаите, в които това понятие се използва със съдържанието на „поземлен имот, трайно покрит с вода“ и спрямо който са налице условията по чл. 10, ал. 1 ЗМДТ.
Язовирите, публична държавна или общинска собственост, представляват водни обекти по смисъла на чл. 10, ал. 2 ЗМДТ, в резултат на което са изключени от обектите на облагане с данък. Язовирите, за които има съставени актове за държавна собственост, но са внесени в капитала на търговски дружества, какъвто е настоящият случай, губят качеството си на имоти, държавна собственост, дори ако държавата е единствен собственик на прехвърленото в тях имущество /чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост/. Поради тази причина те не се освобождават от данък на основание чл. 10, ал. 2, изр. второ ЗМДТ.
В разглеждания случай е налице влязъл в сила подробен устройствен план на туристическо ядро „Язовира“, одобрен с приложената към преписката заповед №РД-02-14-40 от 24.01.2007 г. Към преписката не е представена скица от застроителния и регулационен план и данни с конкретното предназначение на имот с идентификатор 67653.15.300, но от приложената кадастрална скица №15-203758 от 03.04.2018 г. е видно, че начинът на трайно ползване на имота е „язовир“. В скицата също така се съдържат данни, че трайното предназначение на територията, в която е разположен язовирът, не е селскостопанска, а за води и водни обекти. Земята, върху която е разположен язовирът, не би могла да бъде определена като „земеделска“, ако се изхожда от основното определение, дадено от чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, тъй като не е предназначена за земеделско производство. В резултат в случая не е налице хипотезата по чл. 10, ал. 3 ЗМДТ /незастроена земеделска земя/, която би представлявала основание за недължимост на данък.
Като заключение считам, че в конкретния случай е налице поземлен имот – язовир, за който се дължи данък върху недвижимите имоти. Задължението за такса за битови отпадъци се определя от вида на услугите, които се предоставят в района на местонахождение на имота, определени със заповедта на кмета на общината по
чл. 63, ал. 2 ЗМДТ.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №53-22-1911; 05.11.2019 г.

Изх. №53-22-1911 05.11.2019 г. чл. 6 от ЗДДФЛ чл. 7 от ЗДДФЛ чл. 8, ал. 6, т. 4 от ЗДДФЛ чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „в“ от ЗДДФЛ чл. 37 ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ чл. 37, ал. 2 от ЗДДФЛ чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ Притежавате парични средства в британска

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при договорите за обучение, сключвани по реда на чл. 24 от Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.&l

Изх. №21-00-3 Дата:14.03.2011 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 9; ЗДДФЛ, чл. 29; ЗДДФЛ, чл. 43; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 30.Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при договорите за обучение, сключвани по реда на чл. 24 от Наредба № 34/2006 г. за придобиване на

Осигуряване и данъци по договора за управление на чуждестранно физическо лице

ЗДДФЛ, чл. 4;                                               ЗДДФЛ, чл. 5;                                               ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 3;                                               ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 6, т. 9;                                               ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 9;                                               ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 2;                                               ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;                                               ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6;                                               ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26, буква „з”.                                                                                   Според описаната от Вас

Прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 159

Изх. № М-24-36-57 Дата: 20.11.2020 год. ЗДДС, чл. 6; ЗДДС, чл. 9; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 3; ЗДДС, чл. 26, ал. 5; ЗДДС, чл. 41, т. 3; ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2; ЗДДС, чл. 67, ал. 1; ЗДДС, чл. 67,

прилагане разпоредбата на чл.177 от ЗДДС при възникване на задължение за едно регистрирано лице да заплати задължението за ДДС на друго регистрирано лице. – www.nap.bg

.№53-00-57427.10.2011г.чл.68, ал.1 от ЗДДСчл. 177 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: На Ваше свързано дружество «К 07»ООДе извършена ревизия и са определени задължения с ревизионен акт№ ……./30.06.2008г.Считате, че с този ревизионен акт на основание чл.177, ал.6 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС /е потърсена отговорност от „К -07„ООДза невнесен ДДС от „К

режима на доставките, свързани с продажба на вземане, съгласно ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)

1000 -София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Изх. № 24-34-546ДОГ-Н ………………………..,ОТНОСНО: режима на доставките, свързани с продажба на вземане, съгласно ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)Въз основа на информацията, описана в запитването, не е възможно да бъде изразено конкретно становище, касаещо разясняване на данъчното законодателство. Доколкото към това запитване не е представен договор, сключен по

ЗДДС, чл.13,ЗДДС, чл.15

1_116/15.07.2010ЗДДС – чл. 13 и чл.15 По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -…………. с вх.№ ….г. изразяваме следнотостановище:Описана е следната фактическа обстановка:Закупили сте стока отдоставчик, установен извън Общността и без регистрация за целите на ДДС в нито една държава членка. Произхода / стоката е произведена/ и транспорта на стоките еот държава членка-Испанияи за

ЗКПО, чл.26, т. 1,ЗКПО, чл.26, т. 2,ЗДДФЛ, чл.55, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.55, aл. 2,КСО, чл.127,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3,ЗКПО, чл.18,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.29, aл. 1, т. 3,ЗДДФЛ, чл.45, aл. 8,КСО, чл.4, aл. 3, т. 5,ЗДДС, чл.26, aл. 3,ЗСч, чл.13, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 6,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 4,ЗКПО, чл.10, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.45, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 10,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 6

2_ 509/11.04.2013 г. ЗДДС чл.26, ал.2 и ал.3ЗКПО чл.18 ЗКПО чл.26, т.1 и т.2ЗКПО чл.10, ал.1ЗСч чл.13, ал.1 ЗДДФЛ чл.29, ал.1, т.3. ЗДДФЛ чл.43, ал.4 ЗДДФЛ чл.45, ал.4 и ал.8 ЗДДФЛ чл.55,ал.1 и ал.2КСО чл.4, ал.3, т.5 и т.6 КСО чл.6, ал.3 и ал.4.КСО чл.127 КСО чл.6, ал.10.ЗЗО чл.40, ал.1, т.3 и т.6Отправили сте писмено

Scroll to Top