дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

3_887/28.03.2013 г.
КСО – § 22 от ПЗР;
НПОС – чл. 19, ал. 4
Относно: дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Според изложеното в запитването лицето работи като възпитател в Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), с. ………, община ………., област ……… от месец януари 2008 година.Същото посочва, че до 01.01.2007 г. домовете за деца, лишени от родителска грижа, са в системата на Министерството на образованието, като за лицата, работещи на длъжността „възпитател”, се внасят осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд и стажът им се признава за учителски. След 01.01.2007 г. тези домове преминават на подчинение на Министерството на труда и социалната политика, в съответствие с § 8, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за народната просвета (ДВ бр. 105 от 2006 г.). В този параграф е регламентирано, че считано от 1 януари 2007 г. държавните и общинските обслужващи звена със социално предназначение (домовете за деца, лишени от родителска грижа) се преобразуват от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Същите се финансират от делегираната от държавата дейност на общината, на чиято територия се намират и преминават на подчинение на кмета на същата община.
След 01.01.2007 г. Община ……… е спряла внасянето на осигурителни вноски за УПФ по отношение на ДДЛРГ, с. ……… В правилника за дейността в домовете за деца обаче е предвидено, че възпитателите упражняват своите професионални задължения в съответствие със Закона за народната просвета и правилника за прилагането му.
Във връзка с горното се поставят следните въпроси:
1. Следва ли Община ………. да внася осигурителни вноски за УПФ и ако има такива задължения от коя дата трябва да стане това?
2. Има ли несъответствия при сключването на трудовия договор на лицето и зачитането на положения труд за учителски стаж?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн. ДВ бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 20/2013 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно § 22 от ПЗР на КСО създаденият с отменения Закон за фонд „Обществено осигуряване” Учителски пенсионен фонд продължава да съществува до трансформирането му в универсален пенсионен фонд. Осигурителната вноска за УПФ е в размер на 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (§ 22, ал. 7 ат ПЗР на КСО). Набраните средства във фонда се разходват за изплащане на пенсиите и добавките, съгласно § 5, ал. 2 и 3 от същия кодекс, касаещи придобиване правото и изплащането на пенсии на учителите.
На основание чл. 19, ал. 1, изречение първо от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска и възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази норма са създадените по реда на Закона за народната просвета.
Считано от 01.01.2007 г. държавните и общинските обслужващи звена със социално предназначение – домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се преобразуват от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, финансирани като делегирана от държавата дейност на общината, на чиято територия се намират. Чрез изваждането на тези домове от структурата на народната просвета, възпитателите в същите биха изгубили своята привилегия на учителски стаж, съгласно чл. 19, ал. 1 и 3 от НПОС. При положение обаче, че осъществяват същите трудови функции както преди, би било неправилно стажът на възпитателите вече да не се зачита като учителски, само защото тяхното учреждение вече не е в системата на народната просвета. За да предотврати тази нежелателна последица на гореспоменатите структурни промени, законодателят е формулирал разпоредбата на новата ал. 4 на чл. 19 от НПОС (ДВ бр. 17 от 19.02.2008 г., доп. бр. 1 от 2009 г.), която цели да съхрани привилегията на учителски стаж за възпитателите в ДДЛРГ. Съгласно тазиправна норма за учителски стаж се зачита осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността „възпитател” в ДДЛРГ и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността „възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността „педагог” или „възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.
От цитираната нормативна уредба следва, че осигурителният стаж на лицата от ДДЛРГ, заемащи длъжността „възпитател”, се счита за учителски стаж, независимо от обстоятелството, че посочените заведения не са учебни и възпитателни заведения по смисъла на чл. 19, ал. 3 от НПОС. По отношение на ДДЛРГ, разпоредбата на чл. 19, ал. 4 от НПОС се прилага за осигурителен стаж, положен след 1 януари 2007 г., а за останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца – от 1 януари2008 г.
Предвид гореизложеното, съществува нормативно задължение за внасяне на осигурителни вноски за УПФ за лицата на длъжност „възпитател” в ДДЛРГ след01.01.2007 г., какъвто е конкретният случай.
Поради преминаването на Дом за деца, лишени от родителска грижа в с. …………,от системата на народната просвета на делегиран бюджет към Община………, полагащите се осигурителни вноски за УПФ за лицата след 1 януари 2007 г. за времето, през което същите са работили на длъжност „възпитател”, следва да се внесат от осигурителя. Предвид това, че лицето е назначено в дома като възпитател от 01.01.2008 г., вноските за него садължими за целия период след 01.01.2008 г., тъй като нормата на чл. 19, ал. 4 от НПОС независимо, че влиза в сила на 23.02.2008 г., изисква внасяне на вноски за УПФ от 01.01.2007 г.
За същия период осигурителят следва да заличи вече подадените декларации образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и да подаде нови. В новите декларации е необходимо вт. 12 „Вид осигурен” да се попълни код 08 – за лицата с учителски стаж, ав т. 23 „За Учителски пенсионен фонд” – процентът на осигурителнатавноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ и всички останали реквизити с данните от подадените преди това декларации.
За доначислените осигурителни вноски за УПФ не следва да се подават коригиращи декларации образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”, а нови декларации – за установената положителна разлика за съответните месеци.
Следва да се отбележи, че отговорът на поставения втори въпрос относно наличие на несъответствия между трудовия договор на лицето и зачитането на положения труд за учителски стаж, е извън законоустановената компетентност на НАП, разписана в чл. 3 от Закона за Националната агенция за приходите. Предоставянето на разяснения за зачитането на осигурителен стаж е от компетентността на Националния осигурителен институт.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

осигурителни вноски за лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи изразяваме следното становище

110/10.11.2009г.КСО, чл.9, ал.3,т.2 Във връзка с запитване с вх.№ ……….., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр………….,относно осигурителни вноски за лице, възстановено на работа след уволнение, признато

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставянето на посреднически услуги във връзка с онлайн продажби на услуги

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставянето на посреднически услуги във връзка с онлайн продажби на услуги В Дирекция ОДОП