Данъчното третиране на получени средства за стипендии и награди по проект Студентски стипендии и награди

 ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 18;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22;
ЗДДФЛ, чл. 35, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50.
Във връзка с Ваше отворено писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 94-И-191 от 28.05.2012 г. и 04-06-10 от 07.06.2012 г., относно данъчното третиране на получени средства за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди” и съобразно относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
 На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, като данъчната година е календарната година (чл. 15 от ЗДДФЛ).
Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ са посочени стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и чужбина. Видно от цитираната разпоредба, за придобити доходи от местни физически лица във връзка с тяхното обучение, законодателят категорично е освободил от облагане само стипендиите. Следователно, в случая отпуснатите на студентите стипендии по проекта „Студентски стипендии и награди” не подлежат на данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ.
Такава разпоредба обаче липса по отношение на получените от физическите лица награди, тъй като единствените награди, които са освободени от данъчно облагане по ЗДДФЛ са предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, както и наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ. В този смисъл присъдените на студентите награди по Проекта не попадат в обхвата на освободените от облагане доходи.
            На основание чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, облагаемият доход е брутната сума на придобитите през данъчната година парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, с изключение на визираните в чл. 13, ал. 1, т. 22 от същия закон. Следователно, паричните и предметни награди, които не са предоставени от работодател или възложител и не попадат в посоченото изключение подлежат на облагане по реда на глава пета, Раздел VIот ЗДДФЛ. Годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (чл. 36 от ЗДДФЛ).
            На основание чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛдоходите по чл. 35 от ЗДДФЛ се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, но за тях не се удържа и/или внася авансов данък. Физическите лица, получатели на такива доходи следва да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването им.       

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest