Данъчно третиране на субсидиите получени като земеделски производител и тютюнопроизводител

2_1117/06.07.2012г.

ЗДДФЛ – §18 от ПЗР;
ЗДДФЛ – чл.26;
ЗДДФЛ – чл.28;
ЗДДФЛ – чл.29а;
ЗДДФЛ – чл.50.

Регистриран сте като земеделски производител, тютюнопроизводител, физическо лице, за периода от 2003г до 2012 г включително. Регистриран сте и за целите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
Съгласно изложеното, през 2011 година са Ви изплатили субсидии от ДФ „Земеделие”, касаещи периода 2007г – 2009г. Тези суми сте декларирали в годишната данъчна декларация за отчетната 2011 година.
Във връзка с така описаните факти и обстоятелства поставяте въпрос относно данъчното третиране на субсидиите, които сте получили през 2011г., но се отнасят за 2007г, 2008г и 2009г.
Изхождайки от горната фактическа обстановка и предвид липсата на приложени документи относно платеца на помощите, периода и вида на получените финансови средства в качеството Ви на тютюнопроизводител, и с оглед разпоредбита на ЗДДФЛ, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на § 18 от ПЗР на ЗДДФЛ /ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012г./ доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и чл.29 от закона и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години.
Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за съответната година.
Следователно, получените от Вас субсидии няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, само ако попадат в обхвата на § 18 от ПЗР на ЗДДФЛ.
ЗДДФЛ не регламентира субсидиите и финансиранията като отделен източник на доход на физическите лица, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
Изхождайки от горните разпоредби, в случай, че получените суми са плащания, отнасящи се за 2010г или 2011г същите подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ.
На основание чл.29а , ал.1 от закона, облагаемият доход от стопанска дейност на регистрираните по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл.26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар