ЗДДС, чл.26, aл. 2

2_1114-1/07.07.10г.
ЗДДС, чл.26, ал.2
В Дирекция „ОУИ” гр…. са постъпили Ваши писмени запитвания с вх. № №., препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София с Изх. № …. от 24.06.2010г., в които посочвате, че представляваното от Вас дружество е придобило товарен автомобил „Мерцедес” от държава членка на ЕС, който възнамерявате на продадете.
Предвид, че автомобилът не е амортизиран 100%, поставяте въпрос върху каква стойност следва да начислите ДДС при продажбата?
На основаниеизложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
В ЗДДС са предвидени особени случаи при определяне на данъчната основа, които сарегламентирани в разпоредбата на чл.27 от закона.
При доставка на стоки по чл.6, ал.3 и чл.7, ал.4 от ЗДДС, на земя, която е урегулиранпоземленимот по смисъла наЗакона за устройствона територията, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови и на нови сгради или на части от тях и прилежащия им терен, данъчната основа на доставката не може да е по – ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – от данъчната основа при вноса.
С оглед на горепосочената разпоредба, доставката на товарен автомобил, не попада впосочените хипотези на чл.27, ал.1 от закона, предвид което същата е неприложима.
При определяне на данъчната основа при доставката на товарния автомобил следва да имате предвид и разпоредбата на чл.27, ал.3 от ЗДДС, съгласно която при доставка между свързани лица данъчната основа е пазарната цена.
В случай, че доставката на товарен автомобил, не попада в хипотезата на чл.27, ал.З от закона, данъчната основа на същата следва да се определи по реда на чл.26 от същия, а именно, данъчната основа е договореното между страните по доставката възнаграждение, увеличена по реда на чл.26, ал.3 от закона с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката.

Оценете статията

Вашият коментар