Данъчно облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност на доставка на обща туристическа услуга

ОТНОСНО: Данъчно облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност на доставка на обща туристическа услуга

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-176 от 27.07.2018 г., относно данъчно облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на доставка на обща туристическа услуга.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Български туроператор регистриран по ЗДДС купува пакет туристическа услуга от туроператор в Турция и продава пакета с марж на туроператор в Русия.
Зададен е следният въпрос: Трябва ли да се облага маржа на сделката по ДДС?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
При облагането с ДДС на доставка на обща туристическа услуга с място на изпълнение на територията на страната, в зависимост от мястото на изпълнение на доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, ЗДДС предвижда прилагане на две ставки – 20% и 0%.
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС данъчната ставка е в размер на 20% в случаите на доставка на обща туристическа услуга, когато мястото на изпълнение на доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на страната или на територията на друга държава членка.
Чл. 140, ал. 1 от ЗДДС предвижда прилагане на ставка 0% на данъка за доставката на обща туристическа услуга, когато мястото на изпълнение доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии. Нулева ставка на данъка е приложима и за съответстващата част от доставките на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, които са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии в случаите, когато общата туристическа услуга се състои както от доставки с място на изпълнение на територията на трети страни и територии, така и от доставки с място на изпълнение на територията на страната или на територията на друга държава членка /чл. 140, ал. 2/.

5/5

Вашият коментар