данъчно облекчение, под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), инвестиран в активи (контейнери)

Изх. № 24-39-138
Дата: 21.03.2019 год.
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1

ОТНОСНО: данъчно облекчение, под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), инвестиран в активи (контейнери)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-138/21.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице възнамерява да регистрира дружество с ограничена отговорност, което да развива селскостопанска дейност. Дейността ще е свързана с производство на непреработена растителна продукция (засаждане и отглеждане на маслодайна роза в района на гр. ….). Планира да се закупят контейнери за настаняване на сезонни работници. Проучено е, че един контейнер е оборудван с електричество и ВиК, а цената му е около 5 000 лв. Контейнерите ще бъдат използвани за настаняване на хора (6 човека в 1 контейнер), които ще участват в розобера. За тези контейнери не е необходимо разрешение за строеж или Акт 16, а се издава разрешение за поставяне от главния архитект на общината.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли да се ползва данъчно облекчение, под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, инвестиран в закупени контейнери?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Ограничения за ползване на данъчни облекчения са регламентирани в чл. 190 от ЗКПО. По смисъла на цитираната разпоредба, данъчно задълженото лице не може да ползва повече от едно данъчно облекчение по раздел IV от глава двадесет и втора на ЗКПО. Данъчно задължени лица, които не могат да ползват данъчни облекчения, са посочени в чл. 182 от ЗКПО.
Предвид изложената фактическа обстановка, запитването е свързано с изпълнение на условието, регламентирано в чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО – преотстъпеният данък следва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Нормативни актове, които могат да се ползват за определяне съдържанието на термина „сграда” са Закона за собствеността (ЗС) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Общоприето под „сграда“ се разбира постройка, трайно прикрепена към земята. Това принципно положение се извлича от определението за недвижими вещи, дадено в чл. 110 от ЗС, съгласно което „недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката“.
Съгласно чл. 12 от ЗУТ, разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти е застрояване. В същата разпоредба е посочено в кои случаи се допуска застрояване. В закона е регламентирано, че сградите и строителните съоръжения са резултат на строителна дейност, строеж. За тези обекти, законът изисква изработване и оценка на идеен проект, голям набор от специфични строителни книжа, издаване на разрешение за строеж, откриване на строителна линия, разрешение за ползване/експлоатация и др.
Преместваемите обекти са регламентирани в отделна норма, в чл. 56 от ЗУТ, по смисъла на която това са обекти, монтирани с разрешение за поставяне, по ред, установен с наредба на общинския съвет. Видно от съдържанието на разпоредбата, имат се предвид леки съоръжения, които не съдържат в себе си строителни дейности, а единствено монтажни. В този смисъл, под преместваем обект следва да се разбира цял обект, който именно в неговата цялост може да бъде преместен или демонтиран без да се налага разрушаването му.
От описаната в запитването фактическа обстановка е установено, че се касае за модулни конструкции за направата на постройка – сглобяеми постройки (жилищни контейнери, складови контейнери, строителни постройки за временно живеене, преместваеми къщи и др.). Като технически параметри са посочени монолитна скелетна конструкция, стени – сандвич панел.
Изхождайки от гореизложеното може да се направи извод, че контейнерите не са сгради, те са преместваеми съоръжения, не са трайно прикрепени към земята и за това за тяхното поставяне не се изисква разрешение за строеж, а само разрешение за поставяне. Поставянето на тези преместваеми съоръжения в поземлени имоти не се регулира от ЗУТ, а от наредба на съответния общински съвет. С други думи разполагането на контейнер върху поземления имот не е изграждане на сграда, т.е. условието, регламентирано в чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО, не е изпълнено.
Извън горното следва да се подчертае, че за да попадат в обхвата на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО, активите трябва да са пряко са свързани със земеделската дейност, какъвто извод не може да се направи за активи, предназначени за настаняване за живеене на работниците.
Освен това за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава двадесет и втора, Раздел I (чл. 166-173) от ЗКПО.

5/5

Вашият коментар