данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1918/18.12.2019 г.

ЗКПО, чл. 189б, ал. 1, т. 1;
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1;
ЗКПО, чл. 166 – чл. 173;
ЗКПО, § 1, т. 60

Относно: данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. Пояснено е, че за целите на извършваната земеделска дейност е необходимо да се закупи кантар, на който да се измерва надлежно при жътва постъпилото количество зърно, а когато се осъществява неговата продажба да се измерва предаваното количество зърно. Посочено е, че това съоръжение /кантар/ представлява автомобилна електронна везна, метална, надземна, която не е трайно вградена, а е преносима с или без закачена към нея преносима кабина, в която се настанява за работа операторът на везната.
Върху така окомплектования кантар, празните и впоследствие пълни с продукция камиони ще измерват бруто, тара и нето на зърното.
Във връзка с горното е поставeн въпроса описаното съоръжение ще бъде ли разглеждано като инвестиция, отговаряща на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък при условията на чл. 189б от ЗКПО, ако са изпълнени и всички останали изисквания на посочената разпоредба?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн. ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 96/2019 г.) е изразено следното становище:
Данъчното облекчение по чл. 189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък следва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Изхождайки от тази разпоредба, регистрираните земеделски стопани следва едновременно да са изпълнили следните условия:
– да инвестират преотстъпения данък в активи – сгради или земеделска техника;
– активите да са нови;
-да използват активите за производство на непреработена земеделска и животинска продукция;
– да инвестират преотстъпения данък в срок до края на годината, следваща годината на преотстъпване.
Съгласно изложеното в запитването лицето възнамерява да инвестира преотстъпения корпоративен данък в придобиването на съоръжение – автомобилна електронна везна, метална, надземна, която не е трайно вградена, а е преносима с или без закачена към нея преносима кабина, в която се настанява за работа оператора на везната, която ще използва за нуждите на осъществяваната от него земеделска дейност.
В § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО е дадено определение на понятието „земеделска техника” за целите на чл. 189б от закона: това са „самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието”.
В ЗКПО липсва класификатор на дълготрайните материални активи, както и липсва дефиниция на понятията „съоръжение“, „инсталация“ и „апарат“. Съгласно общоприетия смисъл на понятието „съоръжение”, това е материален актив, който има характеристиката на уред, апарат, с различно ниво на сложност на функциониране, състоящ се от отделни елементи или системи, съобразно предназначението му в специализираната дейност на предприятието.
В конкретния случай, надземната електронната везна е съоръжение, състоящо се от отделни компоненти: метална надземна платформа, електронна везна, кабинка за оператора и др. компоненти. Този актив попада в обхвата на понятието „земеделска техника“ по смисъла на ЗКПО.
За да бъде изпълнено условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО следва да се има предвид, че инвестирането на данъка трябва да се извърши в земеделска техника, която да бъде „нова”. В общоприетия си смисъл понятието “нов” означава: който е направен, купен или е възникнал неотдавна или за пръв път; който е запазил първоначалния си вид, не се е изхабил. Когато се касае за земеделска техника, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието, трябва да са фабрично нови или новосъздадени.
В § 1, т. 7 от ДР на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) е дадено определение на понятието „нова техника”, съгласно което това е „техника, която предстои да премине от етапа на производство към етапа на пускане на пазара”.
Също така е необходимо да се отбележи, че за да е изпълнено условието на чл. 189б, активите следва да бъдат „използвани в земеделието“. Изразът „използвани в земеделието” се разбира в смисъла, вложен в т. 30 от Решението на Европейската комисия /С /2011/863 от 11.02.2011г./, където е посочено, че глава ІV, част А от Насоките на Общността позволява на държавите-членки да предоставят подпомагане за инвестиции в земеделски стопанства, при спазването на определени условия. В съответствие с т. 27 от Насоките, глава ІV, част А се прилага само за инвестиции, свързани с първично производство на продукти, които попадат в обхвата на Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност.
В унисон с горните разпоредби на Европейската комисия, ЗКПО изисква преотстъпеният данък да се инвестира в активи, които ще обслужват дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Ако закупеният от „А“ ЕООД актив, електронна автомобилна везна, ще се използва в земеделието, обслужва само дейността, за която се преотстъпва данък – производство на растителна селскостопанска продукция, в частност за претегляне количеството на произведената и продадена от предприятието непреработена растителна продукция, то тогава за него ще е налице условие за преотстъпване на корпоративен данък.
Освен това е важно да се отбележи, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава 22, раздел І, чл. чл. 166-173 от ЗКПО.
Следва да се има предвид, че изпълнението на условията за преотстъпване на данъка на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на ЗКПО подлежи на последващ контрол от органите по приходите по реда на чл. 110 от Данъчно-осигуритулния процесуален кодекс чрез извършване на проверки и ревизии.

5/5

Вашият коментар