Данъчно облагане на доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи, съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Относно: Данъчно облагане на доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи, съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 94-00-144/ 19.06.2019 г. в Дирекция ОДОП ….., давам следното становище:
Описвате, че притежавате апартамент, в който живеете. Желаете да започнете да отдавате стаи за нощувки на гости, като услугите ще се предоставят чрез различни интернет сайтове.
Поставен е следният въпрос:
Следва ли да се регистрира фирма, за да се извършва тази дейност и възможно ли е доходите, които се получават, да се декларират и облагат като физическо лице, съответно по кой ред?
С оглед на действащата нормативна уредба и така изложената фактическа обстановка, следва да имате предвид, че водещо в определяне на вида доход и неговото облагане при отдаването на апартамент под наем от физически лица е целта на предоставянето му, срока и лицето, ползващо услугата.
В случай, че апартаментът е категоризиран и се предоставя на туристи, дейността по предоставяне на апартамента за настаняване е туристическа дейност. „Турист“ е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.
Самите туристически обекти са изчерпателно изброени в чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма /ЗТ/. В т. 1, б. „б“ на разпоредбата е посочено, че като туристически обекти клас Б се третират семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.
Категоризацията на туристическите обекти се извършва съгласно „Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и понижаване на категорията“.
Следва да имате предвид, че е предвидено административно наказание за лицата, които предоставят туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл.3, ал. 2, т. 1 – 3, /чл. 206, ал.1 от ЗТ/.
В случай, че осъществяваната дейност по своето естество е туристически услуги (хотелиерство), чрез предоставяне на апартамент (места за настаняване), следва да се има предвид следното:
Доходът, придобит от тази дейност, подлежи на облагане по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ с годишен патентен данък, когато обектът попада в посочените в приложение № 4 към закона и лицето отговаря на условията за облагане с патентен данък.
Редът и условията за облагане с патентен данък са определени в глава втора, раздел VІ, чл. 61з – 61п от ЗМДТ. Видовете патентни дейности са посочени в Приложение №4 към глава втора, раздел VІ на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/. Местата за настаняване с 1 и 2 звезди са посочени в т. 1 на приложението.
На основание разпоредбата на чл. 61з, физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Когато мястото за настаняване – обектът не попада в посочените в приложението или лицето, предоставящо тези услуги, не отговаря на условията за облагане с патент, изрично посочени в чл. 61з от ЗМДТ, тогава доходът от тази дейност ще подлежи на облагане по реда на ЗДДФЛ.
В случай, че във връзка с извършваната от Вас дейност получавате посреднически услуги от чуждестранни контрагенти /Вooking, AirBnB и др./ ще е налице задължение за регистрация по ЗДДС.
Съгласно чл. 97а, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми, и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6.
По този начин, за физическото лице възниква задължение за регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС, като задължение за подаване на заявление възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
При регистрация по чл.97а от ЗДДС, на облагане с ДДС ще подлежат само получените услуги, като за тях се прилага ставката от 20 %, не се облагат с ДДС приходите от отдаването на апартамента и не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
При регистрация по ЗДДС, физическото лице ще облага доходът от тази дейност по реда на ЗДДФЛ. Доходът, получен от тези услуги, ще попадне в обхвата на нормата на чл. 31 от закона – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. В чл. 2, т. 3 от ТЗ е посочено, че не са търговци лицата извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.
При условие, че не попадате в обхвата на чл. 97а от ЗДДС за регистрация по този закон, тогава са налице две възможности:
1. Ако апартамента има категоризация 1-2 звезди, ще попаднете в обхвата на облагане с патентен данък. Следва да подадете патентна декларация към съответната община.
2. Ако нямате категоризация или сте получили категория повече от 2 звезди, тогава доходът ще се декларира и облага по чл.31 от ЗДДФЛ.
И в двата разгледани случая, при регистрация по ЗДДС или без регистрация по ЗДДС, при условие, че обитавате жилището, от където ще отдавате стаи за нощувки, дейността няма да се квалифицира като търговска и не е необходимо да се осъществява в качеството ви на търговец или търговско дружество.

5/5

Вашият коментар