данъчно третиране на доходите от сделки с финансови инструменти, сключени на Многостранна система за търговия (МСТ)

Изх. № 24-39-30
Дата: 25.07.2018 год.
ЗКПО, чл. 44;
ЗКПО, чл. 196;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 21;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3.

ОТНОСНО: данъчно третиране на доходите от сделки с финансови инструменти, сключени на Многостранна система за търговия (МСТ)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-30/16.03.2018 г., е поставен въпрос във връзка с дейността Ви на инвестиционен посредник, породен от новата правна рамка, регулираща пазарите на финансови инструменти.
Към запитването е приложено становище на Комисията за финансов надзор (КФН) с изх. №09-00-10/15.03.2016 г. по предходно аналогично запитване.
Във връзка с приетия нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) в сила от 16.02.2018 г., който транспонира разпоредбите на Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти, е поставен следният въпрос:
Прилагат ли се по отношение на доходите от разпореждане с финансови инструменти на МСТ данъчните режими, регламентирани в чл. 44 и чл. 196 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка по направеното запитване и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 13, ал. 1 т. 3 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 11 от допълнителните разпоредби (ДР) на закона. С §32 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗПФИ (обн. в ДВ, бр. 15/16.02.2018 г.) са направени промени в дефиницията на понятието „Разпореждане с финансови инструменти” в §1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ както следва: „Разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФИ.
На основание чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона.
Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се елиминират печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона. С §33 от ПЗР на ЗПФИ са направени промени в дефиницията на понятието „Разпореждане с финансови инструменти” в §1, т. 21, буква „а” от ДР на ЗКПО както следва: „Разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и чл. 196 са сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ. Промени са направени и в дефиницията на „Регулиран пазар” в т. 70 от ДР на ЗКПО, а именно „Регулиран пазар” е този по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ.
Следователно реализираната промяна в цитираните по-горе разпоредби е единствено във връзка със синхронизиране на разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО с тези на новия ЗПФИ.
С цел изясняване на въпроси, породени от новата правна рамка, която регулира пазарите на финансови инструменти, беше изпратено искане за становище дали МСТ се счита за регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФИ до КФН, която на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор има правомощие да дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на ЗПФИ.
В становището на КФН изх. №09-00-10/31.05.2018 г. е посочено следното:
„ЗПФИ, който транспонира разпоредбите на Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти не въвежда съществени изменения в режима на търговията на РП и МСТ, които да налагат промяна в изразеното от КФН становище (с изх. №09-00-10/15.03.2016 г.). В разпоредбата на чл. 152, ал. 1 от ЗПФИ РП е определен като многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговията съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актове по прилагането му. С цел внасяне на яснота в използваните понятия следва да се посочи, че терминът „многостранна система“, използван в цитираната легална дефиниция, е различен от термина „многостранна система за търговия“. Както РП, така и МСТ са дефинирани като многостранни системи. Съгласно §1, т. 17 от ДР на ЗПФИ многостранната система е система или механизъм, в които множество интереси на трети лица за покупка и продажба на финансови инструменти могат да се срещат чрез системата. Многостранният характер на интересите за покупка и продажба характеризира и двете места за търговия, но това не превръща РП в МСТ.
Освен посочените по-горе места за търговия – РП и МСТ, ЗПФИ въвежда и трето такова – на организираната система за търговия (ОСТ) могат да се търгуват единствено недялови финансови инструменти (облигации, структурирани финансови продукти, квоти за емисии или деривати), допустимо е изпълнението на нареждания на дискреционна основа и търговия за собствена сметка от страна на инвестиционния посредник, който организира ОСТ. Характерните особености на ОСТ водят до това доходите от сделки, сключени чрез системите ?, да бъдат третирани различно от доходите от сделки, сключени на РП и МСТ.“
В заключение и като обобщение на изложеното в писмото е посочено, че „РП и МСТ са различни места на търговия“.
Видно от изразеното становище на КФН, РП разкрива изключително много прилики с МСТ, като в редица нормативни разпоредби двете места на търговия се приравняват, но реално РП и МСТ са различни места на търговия.
Същевременно независимо от приликите между двата пазара, може да се направи извод, че данъчните режими, регламентирани в чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО и чл. 13, ал.1, т. 3 от ЗДДФЛ (които препращат към чл. 152, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФИ), касаещи доходите от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, не са приложими по отношение на доходите от разпореждане с финансови инструменти на МСТ.

Приложение: Писмо (копие) на КФН с изх. 09-00-10/31.05.2018 г. – 1 екземпляр, 3 страници.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:

(АЛександър ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар