Данъчно третиране на доставка на нов автомобил с получател – физическо лице, установено в друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на нов автомобил с получател – физическо лице, установено в друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-97 от 07.04.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на нов автомобил с получател – физическо лице, установено на територията на друга държава членка.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има запитване за покупката на нов лек автомобил Сузуки Джимни от гражданин на Република Германия – ….. В тази връзка сте издали Договор за продажба на моторно превозно средство № 2002003/01.04.2020 година за сумата от 46620 лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС) и проформа фактура № 248/ 01.04.2020 година за аванс в размер на 4000 лева с включен данък.
Вашият купувач, позовавайки се на чл.7, ал.2, чл.53, ал.1, чл.114, ал.1, чл.115 и чл.116, ал.3 и ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност, настоява, че трябва да закупи новия нерегистриран автомобил Сузуки без начислен ДДС, като същият следва да бъде заплатен от него в Република Германия при регистрацията на автомобила там.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следният въпрос:
Може ли да се оформи продажбата на новия лек автомобил като вътреобщностна доставка, независимо, че купувачът няма немски ДДС номер и същото лице да заплати данъка върху добавената стойност в Германия или трябва да се издаде фактура с начислен данък, който да бъде събран в България?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.7, ал.2 от материалния закон, вътреобщностна доставка на стоки е и доставката на ново превозно средство, изпратено или транспортирано от или за сметка на доставчика или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, независимо дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Определението на понятието „ново моторно превозно средство“ е дадено с текста на т.17, буква „в“ на параграф Първи от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, а именно: за такива се считат моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:
– към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца, считано от датата на първата им регистрация, или
– към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 километра.
Предвид изложената от Вас фактическа обстановка в цитираното по-горе запитване, в конкретния случай ще е налице вътреобщностна доставка на ново превозно средство с получател – данъчно незадължено лице – физическо лице, установено на територията на друга държава членка (Германия). В тази връзка и на основание разпоредбата на чл.53, ал.1 от материалния закон, осъществяваната от Вас вътреобщностна доставка на ново превозно средство е облагаема с нулева ставка на данъка.
Обръщам внимание, че на основание чл.124, ал.7 от закона, регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените доставки в регистър за вътреобщностни доставки на нови превозни средства. Съгласно чл.113, ал.14 от Правилника за прилагането на закона (ППЗДДС), лицата предоставят информацията от този регистър по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася. Параметрите и изискванията към структурата на данните на регистъра по чл.113, ал.13 от ППЗДДС трябва да бъдат в съответствие с приложение № 22 на същия подзаконов нормативен акт.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар