fbpx

Данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-168 от 09.07.2018 г., относно данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило недвижим имот през м.април 2010 г. При регистрацията на дружеството по ЗДДС не е спазен срока, в който следва да се подаде опис на налични активи към датата на регистрация, поради което е получен отказ от възстановяване на ДДС за покупката на имота.
На 11.06.2018 г. имота е продаден и е издадена фактура, в която не е начислен ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. За имота е издадено разрешение за ползване на 22.12.2010 г. Това е основание да се третира доставката като освободена от облагане с ДДС, тъй като сградата е стара, предвид, че са минали повече от 60 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.
Зададен е следният въпрос: Дружеството правилно ли е третирало продажбата на недвижим имот като освободена доставка?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Доставките, свързани със земя и сгради, са регламентирани в глава Четвърта от ЗДДС и по-конкретно в разпоредбата на чл. 45 от същия закон.
На основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях, са освободени доставки.

Определението за „сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на закона. С визираната норма е дадена дефиниция за „нови сгради“, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“ или;
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че имота /магазин/, който е обект на прехвърлителна сделка представлява сграда, която не е нова.
С разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС се създава право на избор от страна на доставчика доставките по ал. 1, 3 и 4 да се третират като облагаеми такива.
Предвид гореизложеното, при продажбата на магазина е приложима разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, т.е. е налице освободена доставка, освен ако не сте избрали същата да е облагаема на основание чл. 45, ал. 7 от същия закон.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

доставки на услуги и данъчното им третиране съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г.

2_833/29.06.2010ЗДДС, чл.21, ал.2 и ал.4, т.1Относно: доставки на услуги и данъчното им третиране съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г. В запитването посочвате, че Ви предстои сключването на договор с румънска фирма, във връзка с отдаването под наем на недвижим имот – складови площи и извършване на товароразтоварна дейност с автокран на селскостопански инвентар, който ще

НАРЕДБА Н-18, чл.31

Изх. № 26-Е-17Дата: 01.04.2009 год. Наредба Н-18, чл. 31Във връзка с подаденото от Вас писменото запитване, заведенона Националната агенция за приходите с наш вх. № 26-Е-17 от 05.02.2009 г., отнасящо прилагане на Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. изразявам следното становище:Съгласно изложената фактическа обстановка основната дейност на дружеството Ви е продажба на

Определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.

1250/20.07.2010Чл.96 ЗДДСОтносно: Определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството наДирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…… с писмо вх. № г., предвид неясно изложената фактическа обстановка, изразявам принципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.Според посоченото в

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за строителство

Изх. № М-24-31-94Дата: 07.05.2014 год. ЗДДС, чл. 25, ал. 5;ЗДДС, чл. 26, ал. 9;ППЗДДС, чл. 54, ал. 5;ППЗДДС, чл. 54, ал. 6.Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за строителствоВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-94/10.12.2013 г. е изложена

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

23-22-656 05.04.2013 г.ЧЛ.18 ОТ ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и данъчно – осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №….. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:С експертно решение на ТЕЛК №1912, издадено на 29.05.2007 г. на физическо лице, родено на

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осиг

ени или неначислените и други доходи от трудова дейност. За работниците и служителите осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със

правото на приспадане на данъчен кредит за закупеното гориво и резервни части.

02_918-1/18.07.2013г.ЗДДС, чл.70, ал.1,т.4 и т.5ЗДДС, чл.70, ал.2 Основната дейност на дружеството е посредничество при покупко- продажба на недвижими имоти. Дружеството разполага със собствени леки автомобили, които се използват за извършване на огледи, трансфери на клиенти до обекти и др., т.е. за осъществяване на дейността от наети по трудово правоотношение брокери. Във връзка с изложената фактическа

Физическо лице извършващо сделки със сгради или части от сгради – без УПИ

чл. 96, ал. 2 от ЗДДС ,чл. 45, ал. 3 от ЗДДСПараграф 1,т. 5 от ДР на ЗДДС Поставен е следния въпрос:Физическо лице извършващо сделки със  сгради или части от сгради / без УПИ/,които не са нови по смисъла на параграф 1,т. 5 от ДР на ЗДДС,следва ли да се регистрира по ЗДДС при надвишаване

Scroll to Top