fbpx

Данъчно третиране на доставки на стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-24#2 от 11.02.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на стоки.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, има поръчка от френска фирма, регистрирано по ДДС лице във Франция, за производство на няколко вида композитни детайли. Въпросните детайли са съставна част от краен продукт – мебел. Представляваното от Вас лице доставя детайлите на втора българска фирма, която от своя страна, влага същите в крайното изделие, окомплектова го с други съставни части, сглобява го и го изпраща като готов краен продукт – мебел.
„Ф“ ЕООД ще фактурира директно на френската фирма – износни фактури, с условие на доставката по ИНКОТЕРМС – DDP, до фабриката на втората българска фирма. Условията по сделката са такива, че дружеството, което представлявате, има договор с френската фирма само за детайлите, които произвежда.
Транспортирането на крайния готов продукт извън страната се организира от френската фирма. Крайният продукт с вложения в него детайл, се транспортира/ изнася всеки път до различни дестинации – както към държави от Европейския съюз (ЕС), така и извън него. Краен получател не е френската фирма, която поръчва изработения краен продукт, а друго юридическо лице.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следните въпроси:
1.Какви са необходимите документи за доказване на вътреобщностна доставка/ износ от страна на представляваното от Вас юридическо лице?
2.Във връзка с фактурирането от страна на първата българска фирма към френската фирма, възможно ли е фактуриране например на 100 броя детайли, при условие, че крайното изделие ще се изнесе/ транспортира, например, два пъти по 50 броя детайли за определен период от време?
3.Има ли допълнителни изисквания към документацията, за да се оформи коректно сделката и доказването на вътреобщностната доставка/ износа?
4.За целите на данъка върху добавената стойност – начислява ли представляваното от Вас дружество ДДС при износ на крайния продукт за държава извън ЕС, съответно при вътреобщностна доставка в ЕС?
Посочвате, също така, че фирмата не фигурира в транспортните документи, тъй като реално не е изпращач или износител на крайното изделие. Такава се явява втората българска фирма, която изработва готовия краен продукт.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и е предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика. В тези случаи, на основание чл.53, ал.1 от ЗДДС, облагаеми с нулева ставка на данъка са вътреобщностните доставки по чл.7, с изключение на осовободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал.2 от същия нормативен акт.
От друга страна, облагаема с нулева ставка на данъка по чл.28 е:
-доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
-доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
В двата случая на доставка – вътреобщностна по реда на чл.7, ал.1 от закона и доставката на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл.28 от същия нормативен акт, наличието на транспорт на стоките или до територията на друга държава членка, или до територията на трета страна или трета територия е определящо данъчното третиране условие.
Посочили сте в запитването, че представляваното от Вас лице има договор с френската фирма само за произведените от него детайли, които се влагат в производството на мебели от друго данъчно задължено лице, установено на територията на страната. Предмет на последващото изпращане от територията на страната до друга държава членка или трета страна, или територия са мебелите (като краен продукт), произведени от втората българска фирма, а не композитните детайли, които произвежда „Ф“ ЕООД.
Предвид гореизложеното, за представляваното от Вас лице в конкретния случай на запитването, няма да е налице доставка по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС, както и доставка по чл.28 от същия закон, независимо от обстоятелството, че получател на доставката е френска фирма – регистрирана по ДДС там. Това е така, тъй като произвежданите от фирмата композитни детайли не са предмет на изпращане или транспортиране до територията на друга държава членка или трета страна. Такива са произвежданите от втората българска фирма мебели. За производителя на композитните детайли ще е налице доставка с място на изпълнение на територията на страната, съгласно разпоредбата на чл.17, ал.1 от закона, която на основание чл.12, ал.1 и във връзка с разпоредбата на чл.66, ал.1, т.1 от същия, е облагаема с двадесет процента ставка на данъка.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

облагане с данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел III ЗМДТ на превозни средства, придобити в чужбина и внесени в страната, Ви уведомяваме:

Изх. № 08-С-6Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Уважаеми г-н,В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел III ЗМДТ на превозни средства, придобити в чужбина и внесени в страната, Ви уведомяваме:С ал. З на чл. 44, в сила от 01.01.2004 г., от облагаемите с данък имущества са изключени

Осигурителни вноски на специализант по договор за обучение за придобиване на специалност

КСО, чл. 4, ал. 1, т. 9 Във връзка, с получено писмо в Националната агенция за приходите, вх. ……………………. нормативни разпоредби Ви уведомяваме:Съгласно изложената фактическа обстановка Вие сте страна по тристранен договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Договорът

Поставени въпроси по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), възникнали в хода на ревизионно производство на „………………“ ЕАД, правоприемник на „…………… “ ЕООД

Изх. № 24-39-37Дата: 03.09.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал. 3;ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4;ЗДДС, чл. 7, ал. 4;ЗДДС, чл. 9, ал. 3;ЗДДС, чл. 12, ал. 1;ЗДДС, чл. 57;ЗДДС, чл. 82, ал. 2, 3, 4 и 5;ЗДДС, чл. 84;ЗДДС, чл. 114, ал. 10;ЗДДС, чл. 116;ЗДДС, чл. 116, ал. 2;ЗДДС, чл. 116, ал. 4; ЗДДС,

Писмо с Изх. №53-04-432 от 11.07.2018 г.; ЗКПО – §1, т.32; ЗКПО – чл.16, ал.2, т.3; ЗДДС – чл.46, ал.1, т.1; ППЗДДС чл. 64, ал.1, т.3

Изх. №53-04-432 от 11.07.2018 г. ЗКПО – §1, т.32ЗКПО – чл.16, ал.2, т.3ЗДДС – чл.46, ал.1, т.1ППЗДДС чл. 64, ал.1, т.3 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-432/27.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност

Прилагането на Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации

Изх.№………………Дата ………………..До ………………КОПИЕ: ……..ОТНОСНО: Прилагането на Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации УВАЖАЕМИГОСПОДИН ……………, УВАЖАЕМИГОСПОДИН ……………,По повод на писмо Изх. № ……….. г. на Министерство на икономиката и енергетиката, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………. г., Ви уведомявам за следното:Съгласно Решение на Министерски съвет от

ЗДДС, чл.10, aл. 1,ЗДДС, чл.132

В Дирекция ОДОП – постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 03.11.2015г.Изложена е следната фактическа обстановка:Фирмата е ЕТ и е регистрирана по ЗДДС. Иска да преобразува дружеството в ЕООД в съда.Поставени са следните въпроси:1.Следва ли да се прехвърлят всички активи, налични в ЕТ в преобразуваното ЕООД и дружеството да бъде регистрирано по ДДС?2.Следва ли да

издаване на документи от нотариус – регистрирано по ЗДДС физическо лице, на основание разпоредбите на ЗДДС и правилника за Приложението му.

2_2043/29.05.2007г. ЗДДС, чл.113, ал.1 и ал.3, т.1; чл.119; чл.112, ал.3;Въпроси относно издаване на документи от нотариус – регистрирано по ЗДДС физическо лице, на основание разпоредбите на ЗДДС и правилника за приложението му.Принципно становище:Съобразно изискването на чл.113, ал.1 от ЗДДС, нотариусите, като данъчно задължени лица по с.з., са длъжни да издават фактури за извършените услуги, независимо

Scroll to Top