Данъчно третиране на доставки на стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-24#2 от 11.02.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на стоки.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, има поръчка от френска фирма, регистрирано по ДДС лице във Франция, за производство на няколко вида композитни детайли. Въпросните детайли са съставна част от краен продукт – мебел. Представляваното от Вас лице доставя детайлите на втора българска фирма, която от своя страна, влага същите в крайното изделие, окомплектова го с други съставни части, сглобява го и го изпраща като готов краен продукт – мебел.
„Ф“ ЕООД ще фактурира директно на френската фирма – износни фактури, с условие на доставката по ИНКОТЕРМС – DDP, до фабриката на втората българска фирма. Условията по сделката са такива, че дружеството, което представлявате, има договор с френската фирма само за детайлите, които произвежда.
Транспортирането на крайния готов продукт извън страната се организира от френската фирма. Крайният продукт с вложения в него детайл, се транспортира/ изнася всеки път до различни дестинации – както към държави от Европейския съюз (ЕС), така и извън него. Краен получател не е френската фирма, която поръчва изработения краен продукт, а друго юридическо лице.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следните въпроси:
1.Какви са необходимите документи за доказване на вътреобщностна доставка/ износ от страна на представляваното от Вас юридическо лице?
2.Във връзка с фактурирането от страна на първата българска фирма към френската фирма, възможно ли е фактуриране например на 100 броя детайли, при условие, че крайното изделие ще се изнесе/ транспортира, например, два пъти по 50 броя детайли за определен период от време?
3.Има ли допълнителни изисквания към документацията, за да се оформи коректно сделката и доказването на вътреобщностната доставка/ износа?
4.За целите на данъка върху добавената стойност – начислява ли представляваното от Вас дружество ДДС при износ на крайния продукт за държава извън ЕС, съответно при вътреобщностна доставка в ЕС?
Посочвате, също така, че фирмата не фигурира в транспортните документи, тъй като реално не е изпращач или износител на крайното изделие. Такава се явява втората българска фирма, която изработва готовия краен продукт.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и е предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика. В тези случаи, на основание чл.53, ал.1 от ЗДДС, облагаеми с нулева ставка на данъка са вътреобщностните доставки по чл.7, с изключение на осовободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал.2 от същия нормативен акт.
От друга страна, облагаема с нулева ставка на данъка по чл.28 е:
-доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
-доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
В двата случая на доставка – вътреобщностна по реда на чл.7, ал.1 от закона и доставката на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл.28 от същия нормативен акт, наличието на транспорт на стоките или до територията на друга държава членка, или до територията на трета страна или трета територия е определящо данъчното третиране условие.
Посочили сте в запитването, че представляваното от Вас лице има договор с френската фирма само за произведените от него детайли, които се влагат в производството на мебели от друго данъчно задължено лице, установено на територията на страната. Предмет на последващото изпращане от територията на страната до друга държава членка или трета страна, или територия са мебелите (като краен продукт), произведени от втората българска фирма, а не композитните детайли, които произвежда „Ф“ ЕООД.
Предвид гореизложеното, за представляваното от Вас лице в конкретния случай на запитването, няма да е налице доставка по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС, както и доставка по чл.28 от същия закон, независимо от обстоятелството, че получател на доставката е френска фирма – регистрирана по ДДС там. Това е така, тъй като произвежданите от фирмата композитни детайли не са предмет на изпращане или транспортиране до територията на друга държава членка или трета страна. Такива са произвежданите от втората българска фирма мебели. За производителя на композитните детайли ще е налице доставка с място на изпълнение на територията на страната, съгласно разпоредбата на чл.17, ал.1 от закона, която на основание чл.12, ал.1 и във връзка с разпоредбата на чл.66, ал.1, т.1 от същия, е облагаема с двадесет процента ставка на данъка.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар