fbpx

Данъчно третиране на доставки на стоки по реда Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) с получател фирма в Швеция и транспортиране за Норвегия

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на стоки по реда Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) с получател фирма в Швеция и транспортиране за Норвегия

В Дирекция ОДОП …..постъпи Ваше запитване с вх.№ 20-33-43/ 15.06.2021г. Същото е за допълване на постъпилото в деловодството Ваше предходно запитване с вх.№ 20-28-170/ 20.05.2021г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …..
Писмото Ви съдържа въпроси за данъчното третиране по ЗДДС на доставка на стока, извършвана от българската фирма „П.. БГ“ ЕООД, която представлявате. Същата е регистрирано по ЗДДС лице. Поставени са въпроси за данъчното третиране на доставката на стока – дали представлява износ или вътреобщностна доставка на стоки, както и дали може да се упражни право на данъчен кредит. Прилагате документи, за които твърдите, че не документират доставката, но подобни на тях ще бъдат съставени, съответно ще получите за въпросната доставка – товарителница, митническа декларация, фактура и протокол за получаване на стоката (без ЧМР).
„П….. БГ“ ЕООД продава стока на Т. R…. USA. По желание на клиента, който има регистрация по ДДС в Швеция и VAT номер …. – с фирма Т. Е…. АБ, Швеция (……….), стоката ще се достави в държава членка – в …….., Норвегия.
От приложения документ – товарителница (образецът, който прилагате е №……) става ясно, че „П…. БГ“ ЕООД чрез превозвач изпраща стоката от Д….. до С.., където тя се разтоварва. От придружаващия митнически документ е видно, че стоките ще се превозят през митническо учреждение до …, Норвегия. С протокол за потвърждение за получаване на стоката, подписан от лице, вероятно представител на T. R…, USA, но не с неговия ДДС номер, се удостоверява, че стоката е получена, като не става ясно къде е мястото на получаване на стоката.
От приложените документи, за които твърдите, че касаят доставката – товарителница, митническа декларация, фактура и протокол за получаване на стоката става ясно, че субектът, който ще получи доставката е получателят по фактурата T. R. .. USA.
Предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка в запитването и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното принципно становище:
От значение за режима на облагане по ЗДДС е мястото на изпълнение на доставката. Съгласно чл. 12, ал. 1 от закона, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ? към получателя, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС.
На основание чл. 7, ал. 1 от материалния закон, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и е предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика. За такава доставка се прилага нулева ставка на данъка. В случая на запитването, тъй като стоките се транспортират до територията на Норвегия – трета страна, не е налице вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7, ал. 1 от закона.
Съгласно разпоредбата на чл. 28 от материалния закон, облагаеми с нулева ставка на данъка са доставките на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз, а именно:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Във връзка с гореизложеното и тъй като транспортът на стоките ще е до трета страна (не сте посочили категорично дали от Вас или за Ваша сметка, или за сметка на получателя по доставката), в конкретния случай на запитването може да е налице хипотезата на чл. 28 от закона.
Обръщам внимание, че доказателствата за прилагането на нулевата ставка на данъка са посочени в разпоредбата на чл. 21 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
По въпроса за правото на данъчен кредит, Ви уведомявам, че съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57, изискуемия от него данък като платец по глава осма.
С оглед на изложеното, представляваното от Вас дружество ще има право на данъчен кредит за получените стоки, ако използва същите за извършваните от него облагаеми доставки.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 5,НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 6,НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 7,НАРЕДБА Н-18, чл.41, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.41, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.33, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.33, aл. 2

2_1196/12.07.2012 г.Наредба № Н -18/2006г. от МФчл.33, ал.1 и 2Наредба № Н -18/2006г. чл. 39, ал. 5, ал.6 и ал.7Наредба № Н -18/2006г. чл. 41, ал. 1 и ал.2 Отправили степисмено запитване. В запитването стеизложили следната фактическа обстановка: Една от дейностите на дружеството Ви е покупко-продажба на валута. В края на всеки работен ден, изготвяте

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАКУПЕНИ ПЛАТФОРМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

844/21.12.2018 г. чл.13, ал.1 от ЗДДС ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАКУПЕНИ ПЛАТФОРМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Фирмата продава автомобили втора употреба и прилага специалния ред на облагане с ДДС на маржа. Закупени са нови платформи от Полша, за които не е платено ДДС в ЕС.Едната платформа остава във фирмата като ДМА.Поставени са следните въпроси:1.Кой

Приложение разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ.

5.Изх. №53-00-694 /21.10.2010 г. Чл.204, т.3 от ЗКПОЧл.215, ал.2, т. 1 и 2 от ЗКПОЧл. 24, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №53-00-694/ 11.10.2010 г. относно приложение разпоредбите наЗКПО и ЗДДФЛ.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: в дружеството е назначено по трудов договор

Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец

ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 11;ЗКПО, чл. 54;ЗКПО, чл. 60, ал. 2;ЗКПО, чл. 66.            Относно: Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОУИ – гр. …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-66/19.04.2012 г.,

становище по въпроси, свързани с прилагането на чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), поставени от банка „………..“ АД

Изх.№ 24-39-27Дата: 15.05.2019 год. ДОПК, чл. 213 ОТНОСНО: становище по въпроси, свързани с прилагането на чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), поставени от банка „………..“ АД Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-27/14.02.2019 г., са поставени следните въпроси:1. Когато клиентът на банката

ЗДДС, чл.15,ЗДДС, чл.73, aл. 2

Изх. № 20-00-3003.04. 2012г. чл. 15 от ЗДДСчл. 73, ал. 2 от ЗДДСВ запитването нямаизложена фактическа обстановка. Поставен е следния въпрос: Следва ли оборотът на посредник в тристранна операция да участва при изчисляването на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС?Предвид липсата на фактическа обстановка и относимата към зададения въпроснормативна уредба, изразявам следното становище:I.

Здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство за времето, през което е пребивавало в държава-членка на ЕС и се е осигурявало здравно по договори с частни застрахователни компании <br

ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, чл. 40, ал. 3, т. 2, чл. 40а и § 19п от ПЗР ОТНОСНО: Здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство за времето, през което е пребивавало в държава-членка на ЕС и се е осигурявало здравно по договори с частни застрахователни компании

определяне на коефициента на овехтяване на сгради

Изх. № 08-Д-5Дата: 19.07.2012 год. Относно: определяне на коефициента на овехтяване на сгради по чл. 10 от Приложение № 2 към ЗМДТВ отговор на поставениявъпрос относно начина на определяне на броя на годините за овехтяване при определяне на коефициента на овехтяване при изчисляване на данъчната оценка на сгради съгласно нормите по Приложение № 2 към

Scroll to Top