Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 28

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-297 от 28.11.2019 г., относно данъчно третиране на вътреобщностно придобиване на машини по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице произвежда детайли за домакински уреди, като материалите с които работите, са собственост на клиента (ишлеме). Някои от машините и инструментите, които се използват за производството на изделията, не са собственост на българското дружество, а на неговите клиенти, в конкретния случай на запитването – на италианско дружество, което е регистрирано по ДДС в Италия и няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Представляваното от Вас юридическо лице разполага с транспортните документи, с които са пристигнали съответните машини в различен период от време – от 2013 година до 2018 година включително.
Тъй като се обсъжда възможността за продажба на същите машини от италианското на българското дружество, в тази връзка са поставени следните въпроси:
1.Сделката по придобиването на машините счита ли се за вътреобщностно придобиване (ВОП)?
2.Могат ли да се използват транспортните документи за периода от 2013 година до 2018 година за доказване на вътреобщностното придобиване?
3.Ще се счита ли това за сделка на територията на страната и възниква ли задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност за италианското дружество при достигане на праг от 50 000 лева?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
В чл.13 от Закона за данък върху добавената стойност изчерпателно са изброени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване (ВОП). Съгласно ал.1 на същата разпоредба, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите на чл.6, ал.2 на закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
На основание чл.13, ал.4, т.9 от ЗДДС, не се счита за вътреобщностно придобиване получаването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел същите стоки да бъдат използвани за извършване на услуги на територията на страната, при условие, че след извършване на услугите стоките се връщат на изпращача на територията на другата държава членка.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл.123, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност, всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл.7, ал.5, т.8-10 и чл.13, ал.4, т.8-10 от същия. Регистърът трябва да осигурява информацията, посочена в чл.121, ал.8 от ППЗДДС.
В случай, че условията по чл.13, ал.4, т.9 от закона отпаднат, тогава се смята, че към съответния момент е извършено възмездно вътреобщностно придобиване по чл.13, ал.5 от същия нормативен акт.
Ето защо, въз основа на изложеното по-горе и фактическата обстановка в отправеното от Вас запитване, считам, че при реализирането на доставка (прехвърлянето на собствеността) от италианското дружество към българското отпадат условията на чл.13, ал.4, т.9 от закона, поради което към този момент ще е налице възмездно вътреобщностно придобиване на стоката (машините и инструментите) от страна на представляваното от Вас лице.
Съгласно чл.84 от материалния закон, данъкът при вътреобщностните придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Получателят е длъжен да състави протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС.
На основание чл. 63, ал. 1 от закона данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. По силата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена. За определяне на датата на изискуемостта на данъка при вътреобщностното придобиване от значение е датата на възникване на данъчното събитие, определена съобразно уговореното между страните в договора(когато бъде прехвърлена собствеността върху машините).
По отношение на доказателствата за извършеното вътреобщностно придобиване на основание чл.13, ал.5 във връзка с ал.4, т.9 на същата правна норма, такива не са изрично изброени в разпоредбите на закона или правилника за неговото прилагане (ППЗДДС). В тази връзка Ви обръщам внимание, че съгласно чл.62, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната. Предвид посоченото в горецитираното запитване, че представляваното от Вас юридическо лице разполага с транспортни документи, доказващи, че стоката е пристигнала на територията на страната, доставчикът е лице регистрирано по ДДС в друга държава членка, и обстоятелството, че получателят на стоките е регистриран по ЗДДС, както и че доставката е възмездна, в тази хипотеза ще са налице основанията за вътреобщностно придобиване за българското дружество по смисъла и реда на чл.13 от закона.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която, когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

Оценете статията

Вашият коментар