fbpx

Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-297 от 28.11.2019 г., относно данъчно третиране на вътреобщностно придобиване на машини по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице произвежда детайли за домакински уреди, като материалите с които работите, са собственост на клиента (ишлеме). Някои от машините и инструментите, които се използват за производството на изделията, не са собственост на българското дружество, а на неговите клиенти, в конкретния случай на запитването – на италианско дружество, което е регистрирано по ДДС в Италия и няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Представляваното от Вас юридическо лице разполага с транспортните документи, с които са пристигнали съответните машини в различен период от време – от 2013 година до 2018 година включително.
Тъй като се обсъжда възможността за продажба на същите машини от италианското на българското дружество, в тази връзка са поставени следните въпроси:
1.Сделката по придобиването на машините счита ли се за вътреобщностно придобиване (ВОП)?
2.Могат ли да се използват транспортните документи за периода от 2013 година до 2018 година за доказване на вътреобщностното придобиване?
3.Ще се счита ли това за сделка на територията на страната и възниква ли задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност за италианското дружество при достигане на праг от 50 000 лева?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
В чл.13 от Закона за данък върху добавената стойност изчерпателно са изброени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване (ВОП). Съгласно ал.1 на същата разпоредба, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите на чл.6, ал.2 на закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
На основание чл.13, ал.4, т.9 от ЗДДС, не се счита за вътреобщностно придобиване получаването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел същите стоки да бъдат използвани за извършване на услуги на територията на страната, при условие, че след извършване на услугите стоките се връщат на изпращача на територията на другата държава членка.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл.123, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност, всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл.7, ал.5, т.8-10 и чл.13, ал.4, т.8-10 от същия. Регистърът трябва да осигурява информацията, посочена в чл.121, ал.8 от ППЗДДС.
В случай, че условията по чл.13, ал.4, т.9 от закона отпаднат, тогава се смята, че към съответния момент е извършено възмездно вътреобщностно придобиване по чл.13, ал.5 от същия нормативен акт.
Ето защо, въз основа на изложеното по-горе и фактическата обстановка в отправеното от Вас запитване, считам, че при реализирането на доставка (прехвърлянето на собствеността) от италианското дружество към българското отпадат условията на чл.13, ал.4, т.9 от закона, поради което към този момент ще е налице възмездно вътреобщностно придобиване на стоката (машините и инструментите) от страна на представляваното от Вас лице.
Съгласно чл.84 от материалния закон, данъкът при вътреобщностните придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Получателят е длъжен да състави протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС.
На основание чл. 63, ал. 1 от закона данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. По силата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена. За определяне на датата на изискуемостта на данъка при вътреобщностното придобиване от значение е датата на възникване на данъчното събитие, определена съобразно уговореното между страните в договора(когато бъде прехвърлена собствеността върху машините).
По отношение на доказателствата за извършеното вътреобщностно придобиване на основание чл.13, ал.5 във връзка с ал.4, т.9 на същата правна норма, такива не са изрично изброени в разпоредбите на закона или правилника за неговото прилагане (ППЗДДС). В тази връзка Ви обръщам внимание, че съгласно чл.62, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната. Предвид посоченото в горецитираното запитване, че представляваното от Вас юридическо лице разполага с транспортни документи, доказващи, че стоката е пристигнала на територията на страната, доставчикът е лице регистрирано по ДДС в друга държава членка, и обстоятелството, че получателят на стоките е регистриран по ЗДДС, както и че доставката е възмездна, в тази хипотеза ще са налице основанията за вътреобщностно придобиване за българското дружество по смисъла и реда на чл.13 от закона.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която, когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ДОПК, чл.86, aл. 1, т. 1

.№ 21-04-912.01.2012г.чл.86, ал.1, т.1 отДОПКчл.60, ал.1 от Закона за наследствотоВашата майка …… е била регистриран земеделски производител в област П….. и в това сикачеството е регистрирана по реданаДанъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/през 2009г. Последният данъчен период по ЗДДС на земеделския производител …… е м.юли 2011г., поради настъпила смърт на физическото

съдържанието на понятието данъчнозадължено лице за целите на ЗОДФЛ и подаването на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ от лица, чиято годишна данъчна основа е до необлагаемия й размер, посоче

Изх. № ……………….До…Относно: съдържанието на понятието данъчнозадължено лице за целите на ЗОДФЛ и подаването на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ от лица, чиято годишна данъчна основа е до необлагаемия й размер, посочен в чл. 35, ал. 1 от закона.Уважаеми г-н …,Във връзка с Ваше писмо Изх. № 73 от 10.03.2006 г.,

ЗДДС, чл.7,ЗДДС, чл.14,ЗДДС, чл.20,ЗДДС, чл.28,ЗДДС, чл.53

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № ……/ 22.01.2013г. в Дирекция «ОДОП»- са поставени въпроси за продажба на стоки – чоропогащи, чорапи и бельо, чрез международни и български интернет сайтове за електронна търговия на клиенти от други държави – дистанционни продажби.Тъй като в запитването са посочени 8 хипотетични казуси с по 3

ЗДДС, чл.9

5_53-00-312/05.07.2011г.ЗДДС, чл.9 В запитването е посочено, че във връзка с промените в Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващи лозя, попълването и управлението на националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози ( изм. ДВ, бр.13 от 16 февруари 2010г.), дружеството възнамерява да сключи

третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, издадено на основание §6 от ПЗР на Постановление №62 на МС от 21.

2_ 1368/14.09.2011 г.ЗДДС чл.40Възложена Ви е проверка за прихващане и възстановяване на ДДС, която обхваща периода 01.05.2011 г. – 31.07.2011 г. и е във връзка с подадена СД за данъчен период м. 07/2011 г., с посочен в кл.80 ДДС за възстановяване, в размер на 7 343,73 лв.Видно от запитването на 28.10.2010 г. проверяваното дружество е сключило

КРМСФО 9 – Преоценка на внедрени деривативи

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 9Преоценка на внедрени деривативиПРЕПРАТКИ– МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване– МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане– МСФО 3 Бизнес комбинацииОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ1. Параграф 10 от МСС 39 описва внедрения дериватив като „компонент на хибриден (комбиниран) инструмент, който включва също

КСО, чл.8, aл. 9,КСО, чл.8, aл. 10,КСО, т. 9, параграф 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.6, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 7,КСО, чл.9, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,КСО, aл. 1, т. 5, параграф 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.6, aл. 3

Изх. №94-П-3Дата: 05.01.2015 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1; КСО, чл. 6, ал. 10; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4; КСО, чл. 9, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 2;ДР на КСО, § 1, ал. 1, т. 5; КСО, чл. 6, ал. 3;ДР на КСО, § 1, т. 9; КСО, чл. 6,

ЗДДС, чл.117, aл. 2,ЗДДС, чл.21

5 53-02-172/16.06.2011г.чл. 21 от ЗДДС чл.117, ал.2 от ЗДДСВ подаденото от Вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИe изложено следното:Дружеството Ви доставя телекомуникационно оборудване на вътрешния и външен пазар ( ЕС и трети страни ). Регистрирани сте по ДДС. Съгласно договорите за внос на стоки с митническа декларация от трети страни – САЩ, Канада, Китай трябва

Scroll to Top