fbpx

Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър – българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър – българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-252/20.10.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, относно данъчното третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър – българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице има намерение да купува автомобили от страни в Европейския съюз (ЕС), след което да ги продава с цел получаване на печалба. Автомобилите не се класифицират като нови за целите на ЗДДС.
Доставчикът на автомобилите – втора употреба е юридическо лице, прилагащо специалния ред на облагане на стоките втора употреба в държава членка, където е установено, т.е. и той е лице – дилър. В сайта, от който се купуват колите, е посочено, че доставчикът е дилър. Посочили сте, че чуждестранният дилър е регистрирано по ДДС лице в другата държава членка и на основание чл. 13, ал. 4, т. 1 от ЗДДС закупените от българското дружество автомобили – втора употреба не са вътреобщностни придобивания.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1.Как се установява, че чуждестранното юридическо лице е дилър, следва ли нещо специално да бъде изписано на фактурата при покупката на автомобила? Има ли европейски регистър, в който да може да се направи проверка дали лицето е регистрирано като такова? Как следва да се докаже това обстоятелство пред НАП при евентуален спор дали доставчикът е дилър или не?
2.Ако на фактурата е вписан текст „FREE OF VAT ART 138, VAT – ZERO RATED“ и никъде във фактурата не фигурира reverse charge, как следва да се тълкува тази покупка – като вътреобщностна или като доставка от дилър?
3.Покупката на употребяван автомобил от чуждестранно лице – дилър, регистриран като такъв в другата държава членка, как следва да се отрази в дневника за покупки?
4.Как следва да бъде обложена и отразена в дневника за продажби продажбата на автомобил – втора употреба, закупен от дилър – чуждестранно лице, регистрирано като такова в друга държава членка?
5.При покупката на стар автомобил от физическо лице – данъчно незадължено за целите на ДДС от друга държава членка, как би се обложила продажбата му?
Предвид изложената фактическа обстановка на горецитираното запитване, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
При доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики е предвиден специален ред на облагане на маржа на цената, регламентиран с нормите на Глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на цената“ от Закона за данък върху добавената стойност.
Съгласно т.23 от Параграф Първи на Допълнителните разпоредби на материалния закон, дилърът на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това дали действа като комисионер по смисъла на Търговския закон.
Лицата, които извършват доставки на произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, които са внесени, както и доставки на произведения на изкуството, доставени им от техните автори или от наследниците им, могат да изберат да прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от материалния закон, като следва да упражнят този свой избор чрез подаване на уведомление пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Задължение за уведомяване за направения избор от страна на дилърите на стоки втора употреба да прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от закона не е предвидено.
Съгласно чл.151 от закона, дилърът може да прилага и общия ред за облагане по закона на доставката на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, като това право се упражнява от лицето за всяка отделна доставка, като съответно в издадената фактура не се посочва, че се прилага специалният ред по Глава седемнадесета от ЗДДС.
Съгласно чл.148, ал.1 от материалния закон, във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“.
Редът за документиране на доставките от дилър на стоки втора употреба – чуждестранно лице е разписан в законодателството в областта на ДДС в другата държава членка. Моля да имате предвид, че НАП не е компетентна да изразява становище по прилагането на данъчно законодателство, действащо на територията на друга държава.
По втори въпрос:
Обръщам внимание, че разпоредбите на Глава седемнадесета от ЗДДС се прилагат за доставка, извършена от дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1.данъчно незадължено лице;
2.друго данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл.50, ал.1 от същия, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основание; за тази цел следва да се запознаете с тези аналогични основания, регламентирани в чуждото законодателство;
3.друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по материалния закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство; и в този случай, следва да се запознаете със законовите норми, регламентиращи доставките на дълготрайни активи, съгласно чуждото законодателство;
4.друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
Текстовете във фактурите, които сте посочили в отправеното от Вас запитване като „free of vat art 138“ и „vat-zero rated“ са понятия, изписани от чуждестранните доставчици на основание правна норма, разписана в чуждото законодателство. За да сте сигурни за смисъла им и какво произтича като задължение за лицето – купувач, което представлявате, следва да се запознаете със съответното чуждо законодателство, което е различно за всяка държава членка.
По трети и четвърти въпрос:
На основание чл.113, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и във връзка с чл.124 от закона, регистрираните лица водят задължително отчетните регистри – дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или на правилника за неговото прилагане.
По смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС, данъчни документи по смисъла на същия нормативен акт е фактурата, известието към фактура и протокола. В тази връзка, издадените фактури от доставчик – лице, установено на територията на друга държава членка, не представляват данъчни документи по смисъла на чл.112, ал.1 от закона.
Въз основа на гореизложеното, получените от представляваното от Вас лице фактури от доставчик – чуждестранно лице, не са данъчни документи и като такива българското лице няма задължение да отрази в отчетния регистър по чл.124, ал.1, т.1 от материалния закон.
По отношение документирането на доставките от лицето доставчик, за които е приложим специалният ред на облагане на маржа, обръщам внимание на разпоредбите на чл.89, ал.1 от ППЗДДС: дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва режимът на облагане на маржа – стоки втора употреба, или режим на облагане на маржа – произведения на изкуството, или режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети. Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък, като същите се посочват в дневника за продажби за съответния период, без за тях да се попълва информацията в колони 9-25 на Приложение №10 (Дневник за продажби).
Начисляването на данъка от дилърите, които прилагат специалния ред на облагане на маржа за конкретна доставка, се извърша чрез съставянето на протокол с реквизитите, посочени в разпоредбата на чл.90, ал.2 от ППЗДДС, който се описва в дневника за продажби за съответния данъчен период, като за него се попълва информацията в колони 9-25 на Приложение № 10 (Дневник за продажби).
По пети въпрос:
Както бе посочено по-горе, в първи въпрос, на основание чл. 143, ал. 1, т. 1 от закона за данък върху добавената стойност, разпоредбите на Глава седемнадесета от същия – „Специален ред на облагане на маржа на цената“ се прилага и за доставки, извършени от дилър на стоки втора употреба, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от данъчно незадължено лице.
На основание чл.144, ал.2 на закона, данъчното събитие за доставката на стоката – втора употреба възниква съгласно общите правила на закона и във връзка с ал.3 на същата правна норма, данъкът за същата става изискуем на последния ден от данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.
Начинът на документиране и начисляването на данъка се извършва по реда, описан по-горе в настоящия отговор – по трети и четвърти въпрос, а именно с издаването на фактура, в която е вписан текстът „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“, която се отразява в дневника за продажби за съответния период, без за същата да се попълват колони 9-25 от Приложение № 10, като в същата не следва да се посочва данъчна основа и данък. Начисляването на данъка става със съставянето на протокола по чл. 90, ал. 1 и описването му в дневника за продажби за същия данъчен период, като за него се попълват колони от 9 – 25 на същото приложение №10.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.29

5 144/ 07.08.2008г.ЗДДС, чл.29 Във връзка с постъпило писмено запитване вх. №. по описа на Дирекция”ОУИ” – София Ви уведомяваме: Въпроси:1. При сключен договор с туроператор за превоз на туристически групи от България да Гърция и обратно, начислява ли се ДДС? 2. При сключен договор с туроператор за превоз на туристически групи от България до държави

ДОПК, чл.126,ЗДДФЛ, чл.50

2_1275-1/02.06.2009 ДОПК, чл.126ЗН, чл.48, чл.60 Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”- свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в която излагате следната фактическа обстановка: От името на починало лице на …….03.2009 г. е подадена от наследникданъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008 г.. В декларацията са посочени доходи по

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на електрическа енергия

.№ 26-А-28 Дата, 28.04.2011 г. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 19. т. 1; ЗДДС, чл. 82, ал. 1; ДР на ЗДДС, § 1, т. 10.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на електрическа енергия Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………………. г.

жалба от …………………………………., в качеството й наЕТ, относно предприети действия по събиране на присъдени в полза на Националната агенция за приходите (НАП) разноски по изпълнителен лист от 14.12.2016 г., из

.№ 70-00-18Дата:28.07.2017 год. ГПК, чл. 296; ГПК, чл. 404, ал. 1, т. 1. ОТНОСНО: жалба от …………………………………., в качеството й наЕТ, относно предприети действия по събиране на присъдени в полза на Националната агенция за приходите (НАП) разноски по изпълнителен лист от 14.12.2016 г., издаден по АХД № 1262/2013 г. по описа на Административен съд ………..

осигурителният стаж, който следва да й бъде зачетен за периода на незаконното уволнение, осигурителният институт изразява становище, че осигурителни вноски от осигурителя на основание чл. 9, ал. 3, т.

КСО – чл. 5, ал. 4, чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5;НЕВДПОВ – чл. 4а;ДОПК – чл. 72, чл. 74, чл. 75 и чл. 109, ал. 1Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …………/18.09.2014 г., Ви уведомяваме за следното:От изложеното в писмото Ви и

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54, ал.4 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, изра

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54, ал.4 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, изразявам следното становище:Описвате, че юридическо лице е придобило собственост върху МПС – товарен и леки автомобили на 08.06.2018 г. по договор за прехвърляне

ЗДДФЛ, чл.29,ЗДДФЛ, т. 21, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 1

2_1480/26.08.2010г.ЗДДФЛ чл.11, ал.1, т.1ЗДДФЛ чл.29 ЗДДФЛ §1, т.21 от ДРВъв Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” …………….. са поставени въпроси във връзка с дейността на физическото лице като регистриран земеделски производител. Земеделският производител е одобрен за финансиране на дейността по Мярка 112 по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/. Съгласно договор с ДФ”Земеделие”

прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето

Изх. № 24-33-137Дата:09.01.2012 год.ДОПК, чл. 129;ГПК, чл. 433;ДОПК, чл. 129, ал. 4;ГПК, чл. 455;ДОПК, чл. 191, ал. 3;ГПК, чл. 458;ДОПК, ал. 191, ал. 4;ГПК, чл. 460.ОТНОСНО: прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицетоУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,С Ваше писмо с горния изходящ номер, постъпило в

Scroll to Top