Данъчно третиране на доставките на социални услуги „личен асистент“ и „домашна помощница“ с клиенти – данъчно незадължени лица, установени на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на социални услуги „личен асистент“ и „домашна помощница“ с клиенти – данъчно незадължени лица, установени на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-161/ 11.06.2021 г., относно данъчно третиране на доставките на социални услуги „личен асистент“ и „домашна помощница“ с клиенти – данъчно незадължени лица, установени на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Дружеството, което представлявате, е регистрирано по ЗДДС в Р България и предоставя социални услуги „личен асистент“ и „домашна помощница“ на възрастни хора и на хора с увреждания. Мястото му на икономическа дейност се определено в Република България. Получатели на предоставяните от дружеството услуги са физически, данъчно незадължени лица, намиращи се в Германия.
За извършване на дейността си, дружеството притежава Удостоверение за регистрация № …./21.02.13 г., издадено от Агенция „СП“ при МТСП.
В запитването сте посочили, че доставките, които съответното дружество извършва, са определени като освободени доставки, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗДДС, с място на изпълнение в Република България, съгласно чл. 21, ал. 1 от закона предвид изразеното в становище на НАП, Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ ….., с изх. № 96-00-261/24.06.2013 г. В същото становище, посочвате, че е цитирана и правната норма на чл. 132, параграф 1, буква „ж“ от Директива 2006/112/ЕС, според която социалните услуги, предоставени от представляваното от Вас дружеството биха били освободени доставки и в случай, че мястото им на изпълнение е в друга държава членка на ЕС.
Социалните услуги, които предлага българското дружество, се състоят в това, че фирмен квалифициран персонал подпомага изцяло ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания – поддържане на лична хигиена, поддържане на домакинство, подпомагане движението на трудно подвижни хора или хора с ментални увреждания и всички подобни дейности, които гарантират качеството на живот на получателя на социалната услуга. Дружеството не предлага персонал, който да извършва каквито и да било медицински манипулации.
С всеки клиент се сключва писмен договор, в който подробно са договорени правата и задълженията на всяка страна.
Услугите на дружеството не са свързани по никакъв начин с онлайн търговия, електронни услуги и други подобни.
Поставени са следните въпроси:
1.Услугите, които българското дружество предоставя на крайни клиенти – данъчно незадължени лица в Европейския съюз (ЕС) попадат ли в обхвата на специалния ДДС режим в Съюза, за който може да се използва електронната система OSS, в сила от 01.01.2021 г.?
2.В коя клетка следва да бъде декларирана данъчната основа на описаните освободени доставки в тримесечната справка-декларация (СД)?
3.Какви реквизити и данни следва да съдържат регистрите, които дружеството – доставчик на услугата е задължено да води и има ли програмен продукт от сайта на НАП, който да се използва по подобие на програмен продукт „Дневници по ЗДДС“?
4.Как се определя годишната база за регистрация по специалния режим – като календарен период (от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.) или като период от предходните 12 месеца, преди месеца на регистрацията?
5.В какъв срок следва да се подаде заявление за първоначална регистрация по този режим, след като е достигнат прага от 10 000 евро?
В отговор на поставените въпроси, съобразявайки приложимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Режим в Съюза е приложим за всички доставки на услуги, включително далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, извършвани от данъчно задължени лица, които са установени на територията на Европейския съюз, с място на изпълнение на територията на държава членка, в която лицето не е регистрирано и по които получатели са данъчно незадължени лица.
Като доставки на услуги, чието място на изпълнение е на територията на друга държава членка и получатели са данъчно незадължени лица биха били тези, чието място на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 4, т.1; чл.21, ал. 4, т. 4, б. „а“ – „в“; чл. 21, ал. 6; чл. 22; чл.23 и чл.24 от ЗДДС.
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
В конкретния случай, предвид обстоятелството, че българското дружество не е посочило, че има обект на територията на Германия, следва да се приеме, че мястото на изпълнение за извършваните от него услуги с получатели – данъчно незадължени физически лица е на територията на страната на основание чл. 21, ал. 1 от закона.
Въз основа на изложеното по-горе, българското дружество не отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим в Съюза.
По втори, трети, четвърти и пети въпрос:
Предвид посоченото в отговор на първи въпрос, считам, че изразяването на становище по останалите въпроси не е необходимо.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар